HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 12

JPEG (Deze pagina), 662.48 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

/ i `" " ¤rz
,/
10 ,i
Een der voornaamste redenen, waarom wij de Zuid·Afri-
kaansche Republiek büzonder aanbevelen, ligt in het karak-
ter der bevolking. Zoowel onder de Hollandsche als onder ä
de Engelsche boeren heerscht een gastvrijheid, waarvan men
in Europa geen denkbeeld heeft, en nergens, zelfs bij den gj
armste niet, zal den vreemdeling, die zich betamelijk ge-
draagt, een bed of een maal geweigerd worden. Misschien
is het eigenbelang hier een weinig mede in het spel, daar i
ik weet dat de man, die mij heden logies vraagt, wellicht t
over een maand mijn of mijner kinderen gastheer zal zijn;
misschien ook is de oorzaak elders te zoeken, maar de 1
gewoonte om iemand, dien men nooit gezien heeft, als gast
en vriend te behandelen, nadat men hem eerst zijn naam
gevraagd heeft, is er heilig. En al kan geheel Zuid­Afrika
zich op die gastvrijheid beroemen, de inwoners der Zuid-
Afrikaansche Republiek spannen in hartelijkheid de kroon,
l daar of hunne ouders of zij zelf veel gereisd hebben, en zij i
dus bij ondervinding weten wat het is vreemdeling te zijn.
Het eerste wat de ,,baas" u vraagt, wanneer ge voor zijn
deur halt houdt, is: Wat is neef z’n naam, als ik vragen mag ?"
l Hebt ge uw naam opgegeven, dan zal de boer uit de .,.
kolonie u bij dien naam noemen, onverschillig hoe die hem
in de ooren klinkt, en er, naarmate hij jonger of ouder is,
eerbiedig ,,Mister" of wel meer gemeenzaam ,,Neef" voor
plaatsen. De Transvaalsche boer echter zegt dien naam ·
herhaalde malen zacht na, en klinkt hij hem eenigzins onge- ,.,
woon, zoodat hij geen kans ziet er een aangenaam gesprek l
mee te verbinden, dan roept hij uit: ,,Maar dit is een al te Ai
snaaksche naam; die onthou ik nooit. Is dat Neef z’n voor- N
of achternaam ?"
,,Mijn voornaam is Jan, Oom_"
,,Nou, jong dan noem ons jou nie anders" -- en van dit ‘
oogenblik zijt gij in den familiekring ,,Neef Jan", van welken
naam de oude heer, ten minste zoo ge hem bevalt, al zeer .
spoedig ,,Jannie" maakt. En als hij u een kwartier later ,
met de woorden: ,,Kom, Neef Jannie, laat ons een stukkie
eten", aan zijn welvoorziene tafel noodigt, en met het ge- ,
Jr