HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 111

JPEG (Deze pagina), 674.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

eg 109 J
Utrecht. Het meest Z. O. distrikt van de Transvaal, is aan
deszelfs uiterste punt niet meer dan 100 mijlen van Durban j g
verwijderd. De hoofdstad Utrecht is omtrent 30 mijlen van
Newcastle in Natal met welke stad het door een weg en een
drift door de Buffalo rivier verbonden is, Het binnendeel
klimt tot aan den top van den Drakensberg, zoodat het li
hoogste punt niet lager dan 4,000 vt. ligt. Het distrikt is
geschikt voor landbouw en veeteelt, levert wol, huiden en H
boter op en heeft steeukolen in overvloed.
Umziuvoobo. Een aanzienlijke rivier in Nomansland die de
wateren van de Quathlamba en Stormbergen ontvangt.
Utllgela rivier die de grens tusschen Natal en Zululand vormt,
doch geheel onbevaarbaar is.
Victoria Oost. Een Afd. 576 [I mijlen groot met 8894 nl
zielen, waaronder een groot aantal Fingo’s. Zij is goed van
water voorzien en sluit de vruchtbare vallei Tyumie in A
(zie Ame). ï
Victoria West. Eene Afd. ten N. van Beaufort West 15,815 j
[I mijlen groot met 13,247 inwoners. Zij gelijkt op de dis- p
trikten Richmond, Hope Town, Frazersburg wat grond en
» klimaat betreft, en is uitmuntend voor schapen.
Wakkerstroom. Een Transvaalsch distrikt op de grenzen van
Natal en den Vrijstaat. Het is zeer bergachtig, daar het op
de westelijke hellingen van den Drakensberg gelegen is, en
de natuurtafereelen zijn er prachtig. Er zijn dichte wouden
g van kostbaar timmerhout en uitstekende graslanden, goed be-
Y sproeid door de Vaal en hare talrijke takken. Het is uit-
_ï muntend geschikt voor de paardenfokkerü, een tak van in- ii
T dustrie die de aandacht van kapitalisten wel waard is. Het
= is tevens geschikt voor hoornvee en schapen en brengt groote
K hoeveelheden graan voort. Aan de Oostelijke zijde is het rijk Vi
" aan steenkolen. ~
Waterberg. Het grootste van de Transvaalsche distrikten, en aan
de N. en N. W. zijde door de Limpopo begrensd, welk voorrecht
echter veroorzaakt dat bijna een derde deel van het distrikt
_ door de Tsetse (vergiftige vlieg) geplaagd Wordt. Het overige
‘ is voor landbouw en veeteelt geschikt. Mineralen schünen