HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 660.65 KB

TIFF (Deze pagina), 5.22 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

ve 9
in het noorden en oosten meer aan de Transvaal gelijk.
Ofschoon zich in deze streek velen onzer landgenooten ge-
vestigd en er goede zaken gedaan hebben, is zij naar onze
meening voor den Hollander minder aan te bevelen vooral
wijl de emigrant er, behalve het Engelsch, ook de Zoeloetaal
verstaan moet.
Van de twee zoogenaamde Hollandsche Staten, de Vrijstaat
en Transvaal, is de eerste grootendeels een vlak land, met
_· weinig natuurschoon. Maar door zijn geregeld bestuur en
uitmuntend onderwijs bevindt hij zich in een hoogen staat
van bloei, en lieden van wetenschappelijke ontwikkeling kunnen
er spoedig een voordeelige betrekking krijgen. Ook de hand-
werksman vindt er ongetwijfeld werk tegen hoog loon, maar
voor den landbouwer zonder kapitaal zijn er geen vooruit-
zichten, daar het leven er duur is evenals de grond.
In het algemeen is voor den emigrant, die zich naar den
l Oranje­Vrijstaat begeeft, Port Elisabeth de meest geschikte
V Iandingsplaats; wil men zich echter in het Noordelijk deel
der republiek nederzetten, dan kan men even goed over
Natal gaan.
, De Transvaal of, zooals nu weder de ofiicieele naam zal
zün, de Zuidafrikaansche Republiek, is, ofschoon zij ’t laatst
aan de beurt komt, zeker niet het minst gewichtig. In negen
van de tien gevallen is zij den landverbuizer ’t meest als
nieuw vaderland aan te bevelen. Wel is het niet onmogelük
_‘ dat er na den pas geëindigden vrijheidsoorlog groote geld-
schaarschte heerschen zal, die voor de tegenwoordige inwoners
l minder aangenaam zal zijn, maar dit behoeft emigranten, die
voornemens zijn er zich heen te begeven, niet af te schrikken,
daar de prijzen voor grond en andere artikelen, die in de
laatste jaren tot eene ongehoorde hoogte gestegen waren, nu
ë- ongetwijfeld sterk zullen dalen. Buitendien zijn de natuurlijke
hulpbronnen van het land zóó rijk, dat de schaarschte on-
mogelijk van langen duur kan zijn, te meer daar er niet
aan te twijfelen valt of er zal, nu de vrede definitief ge-
sloten is, een ontzaglijke landverhuizing (trek zegt men in
Zuid­Afrika) uit ·de andere staten daarheen plaats vinden.

,,,_.. kM,rr-..- *...;..n;.;iï/I