HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 109

JPEG (Deze pagina), 649.33 KB

TIFF (Deze pagina), 5.24 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

it" ' 107
vincie, 503 Cl mijlen groot met 10.639 inwoners, ofschoon
zij vroeger bijna de geheele W. Prov. zoover O. als Swellen­
dam bevatte, daar de geheele Kolonic tot aan het jaar 1795
1 in slechts drie afdeelingen verdeeld was, namelijk: Stellen-
‘ bosch, Swellendam en Graaff Reinet. - De Afdeeling is
zeer vruchtbaar en goed van water voorzien. De stad Stel-
lenbosch is een der oudste in de Kolonie, gesticht in 1680,
Q met 4000 inwoners en tal van uitmuntende inrichtingen voor
onderwijs.
Stockenstroom. (Zie Katrivier).
Swellendam. Eene der oude Afdeelingen van de Kaapkolo­
nie, nu slechts 2954 I] mijlen groot met eene bevol-
king van 10,000 waarvan de helft blanken zijn. De
stad Swellendam ligt 140 mijlen_ ten O. van de Kaap-
L stad, aan een tak der Breede rivier en heeft ruim
2000 inwoners. Zij we1·d gesticht in 1745 en is voor
l eene koloniale stad vrij oud. De Afd. is geschikt voor
landbouw en veeteelt. De Lange bergen bereiken op
sommige punten eene hoogte van 5000 vt. Andere dor-
‘ , pen in de Afd. zijn Heidelberg, Malagas en Port Beaufort.
De groote weg van de Kaapstad naar de grens doorsnijdt
deze Afd. van het W. naar het O. en de diepe rivierheddingen
maken het reizen somtüds gevaarlijk.
j Tamboekieland. Het land vroeger bewoond door de stammen
der Tamboekiekaffers, waaruit zij verdreven werden om hunne
Q deelname aan de Kader- en Hottentot rebellie in 1850-51.
Het vormt nu de Afdeeling Queenstown.
i" Tïmt.l€SbBYg­ Een ruwe bergketen die de Sneeuwbergen met ,
den Zwagershoek verbindt, in de Afdeeling Somerset Oost.
T9·1`kï1Smd· Een dorp in de Afd. Cradoek, vroeger de mili­ 1
‘ _ taire post van de Zwarte Kei, eenige mijlen ten N. van de
Groot Winterbergen.
Tradouvv. Een kloof en rivier in de Afd. Svvellendam.
j Transvaal; De tweede Hollandsche Republiek ten N. van de
j Vaalrivier in 1848 door die boercn gesticht, welke zich niet met V
de toenmalige Souvereiniteits (de tegenw. Vrijstaat) boeren, à
aan Sir Harry Smith wilden onderwerpen. Den 12 April