HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 103

JPEG (Deze pagina), 666.46 KB

TIFF (Deze pagina), 5.37 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

­· 101
Paarl, de voornaamste plaats, ligt 83 mijlen ten O. van de
p Kaapstad, waarmede het door een spoorweg verbonden is;
het is een goed gebouwd, aangenaam dorp, waar de wonin­ _
gen meestal van ruime tuinen voorzien zijn, hetgeen het tot
een aangename verblijfplaats maakt. De bevolking is 5760.
Het werd gesticht in het begin der 18d° eeuw, en velen van
de afstammelingen der Fransche Hugenoten wonen nog hier
en in het naburige Stellenbosch.
Patrijsbergu Een berg die de Zuidpunt van St.­Helena«Baai
vormt, 800 voet boven de oppervlakte der zee.
Peddie. Een distrikt liggende langs de kust, 4197 [I mijlen
groot met eene bevolking van 16,886 inwoners, waarvan de
meesten Fingo’s of Kaffers zijn. Het is een hoog gelegen
welbesproeide en vruchtbare streek. De hoofdplaats is Fort-
Peddie, een oude militaire post en toren, met een bevolking
van omtrent 300. De Wesleyaansche Zendingstations Durban
en Newtondale zijn in dit distrikt, alwaar zich ook verschei-
dene locaties van Fingo’s en Zulukaifers bevinden, wier
opperhoofden, onder toezicht van het Gouvernement, een soort
van patriarehaal gezag over hen uitoefenen.
I’&¤II• Een station van het Londonsch Zendeling­Genootschap
op de oevers der Oranje-rivier en op den uitersten Noordhoek
van Boesmanland met 800 inwoners.
Phllippolis. Een dorp in den Vrijstaat, vroeger de voor-
naamste plaats in het gewezen Griquagebied, doch thans
door boeren bewoond, het ligt omtrent 30 mijlen ten N.
l van Colesberg en 15 mijlen N. van de Oranje­rivier op den
· weg naar Bloemfontein.
Pietermaritzburg. De hoofdstad van Natal, waarvan de
· naam zaamgesteld is, uit de namen der boerenleiders Pieter
Retief en Gert Maritz; ligt B4: mijlen ten N. van Durban
op den grooten weg naar het binnenland. Zij heeft eene
bevolking van 6700, en is gebouwd op een h_ooge vlakte,
wel voorzien van water en is in den zomer onderhevig aan
hevige donderstormen waardoor het noodig is op bijna ieder
huis een bliksemafieider te hebben. Het is nu door een
spoorweg met Durban verbonden.