HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 101

JPEG (Deze pagina), 618.97 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

t
I
99
aan de zendingstatie Pella, een afstand van 350 mülen, is
het land slechts weinig bekend, De oevers der rivier zijn
l over het algemeen goed van hout, wilgen, ebbenhout, ka-
meeldoorn en andere groote acaciasoorten voorzien. Het
geheele stroomgebied der Oranje-rivier bedraagt niet minder
dan 400,000 [1 mijlen, en hare bronnen liggen omtrent 8
of 10,000 voeten boven de zee. De Oranje­rivier was waar-
·schijnlijk de Vigita Magna der oudere reizigers, en ontving
haar tegenwoordigen naam in 1770 van Kolonel Gordon,
een ambtenaar van het Hollandsch Gouvernement. Zü wordt
door de boeren zelden anders dan de Groot-rivier genoemd
_ en heeft in verschillende deelen van haar loop verschillende
inboorlingnamen. Het is hoogst waarschijnlijk dat het land,
van de Auchrabies Waterval tot aan den mond, rijk aan meta-
len is, en een veel naauwkeuriger onderzoek verdient dan
tot nu toe het geval is geweest.
‘ 0ranje­Vrijsta.at. (De) De naam van een der Hollandsche
· Itepublieken ten N. van de Oranje­rivie1· en tusschen deze
en de Vaal-rivier gelegen, die de grens tusschen de Trans-
vaalsche Republiek uitmaakt. Zij heeft eene oppervlakte van
· :1: 70,000 [I mijlen. Zij bestaat grootendeels uit golvende vlakten,
welke van de Maluti-bergen naar de Vaal-rivier afdalen,
waarop men echter hier en daar rotsachtige heuvelen vindt,
die kopjes genaamd worden, ofschoon in het N. gedeelte
i honderde vierk. mijlen gevonden worden waar het vergezicht
' door geen enkel punt belemmerd wordt. Staatkundig is de
vOranje~Vrijstaat verdeeld in de volgende distrikten:
_ Distrikt. Hoofdplaats. ~
· 1. Bloemfonteiu. Bloemfontein.
` 2. Boshof. Boshof.
3. Winburg. Winburg.
4«. Kroonstad. Kroonstad.
5. Smithiield. Smithfield.
6. Rouxville. Wepener.
7, Harrismith. Harrismith. j
8. Bethlehem. Bethlehem.
9. Fauresmith. Fauresmith
l
, l