HomeDe koloniën en staten van Zuid-AfrikaPagina 100

JPEG (Deze pagina), 683.45 KB

TIFF (Deze pagina), 5.38 MB

PDF (Volledig document), 73.90 MB

l
I
98
K water voorzien door de Olifantsrivier die eene groote uitge-
strektheid land besproeit.
Olifämiis rivier aanzienlijke rivier in de Transvaal, die in het l
distrikt Middelburg haren oorsprong neemt. E
Ookicp. Een mijn in Klein Namaqualand een paar mijlen van
­ het dorp Springbok Fontein, die voor een der rijkste koper-
mijnen, die bekend zijn, gehouden wordt, daar de jaarlijksche
opbrengst bijna 12000 ton bedraagt, en de grond naarmate
men dieper gaat, altijd rijker wordt. De erts wordt per
wagens naar de voet van het gebergte, waarin de mijnen
gelegen zijn , en van daar per spoor naar Port Nolloth (zie dit)
gebracht. In Europa bevindt men dat dit erts van Ookiep _
gemakkelijker smelt dan eenig ander ter wereld, en de voor-
raad koper schünt onuitputtelijk.
Oranje rivier. Gewoonlijk Groot rivier, en ook Gariep ge-
noemd, is de aanzienlijkste rivier van Z.­Afrika en vormt over
een lengte van 600 mijlen de grens der Kaapkolonie. Hare i
voornaamste bronnen zijn in de ,,Be1‘g der bronnen" (de Py­ .
fong der Bechuana’s,) waar ook de Caledon en de Vaal ont-
springen, zich honderde mijlen ver naar verschillende streken
van het kompas verspreidende, om zich later weder te ver­
eenigen en vereenigd, een landstreek te doorloopen, die wel-
licht de meest kale en ongastvrüe op aarde is, enten
laatste zich op 280 80’ Z. Br. en 160 30’ O. Lgt. in den
Atlantischen Oceaan te storten. De bovenvalleijen van de *
Oranje­1·ivier die hier door de Hottentotten de Nu of Zwarte ·
Gariep, door de Bas11to’s de Sinkou en door de Kaifers de
Icquilé genoemd wordt, zijn zeer woest en nog onbekend, _
maar zoodra zij uit de Quathlamba komt is zü reeds een -
aanmerkelüke stroom. De Wittebergen voorbijgaande loopt zij
door Oranje-rivier­Poort, voorts in een Westelijke richting naar
Aluval Noord, waar de Kraai­1·ivier er invalt. Wat verder-
op bü Bethulië neemt zij de (Jaledon op, en na een loop
van omtrent 200 mijlen naar het Noord­Westen, de Vaal of
Geele Gariep (de Narnagare of Likwa der inboorlingen) welke
velen voor den voornaamsten stroom houden, en die, naar de
lengte te oordeelen, het ook is. Van af die vereeniging tot