HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 9

JPEG (Deze pagina), 803.77 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

¢·¢?"*""""""""""""""‘"""*'" ""vf·***~”··­·-­- ·--·« Y ·· ·· Y ..,._,,
tl
F .
t
a
. 7 Z
l voorzichtiger dan gij tot heden waart, of gij verlamt uw
V eigen kracht. ,
Zal G. N. S., zullen de scholen met den bijbel een goede *
toekomst te gemoet gaan, dan moet de principieele kwestie j
j worden uitgemaakt, dat spreekt van zelf; maar dan behoort ë
j zij op degelijke en kalme wijze te worden besproken en
niet in opgewonden artikelen, waar zich eer men het weet A
persoonlüke kwesties in mengen 1). V
, Waarover loopt de kwestie? è,
* Over de beteekenis, die de Bijbel moet hebben voor de ·
j scholen naar dien Bijbel genoemd.
Er zün verschillende schakeeringen onder hen, die zich
V orthodox noemen. In hoofdzaak twee. F
I. Sommi en elooven dat de Schrift slechts in ruimeren .l
g g 7 .;.
zin Gods woord moet genoemd worden. Aan letterlijke
ingeving gelooven zij niet.
­ Toch zijn de mannen van deze kleur overtuigd, dat de
X Bijbel betrouwbaar is en verblijden zij zich over ieder nieuw
r.
i, bewijs, dat voor deze betrouwbaarheid wordt gevonden. Zij j
,, schorten vaak hun oordeel op, maar willen allerminst geacht ,
j worden het gezag van de Schrift te ondermijnen. Vooral ten
" aanzien van de school achten zij het ongeoorloofd twijfel r
aan dit gezag te koesteren, daar huns inziens de groote F
ll heilsfeiten onwrikbaar vaststaan. 1
If {
i ll. Anderen zijn van meening, dat de Schrift letterlijk van
God is ingegeven. Wel is waar geldt dit alleen van den
` Hebreeuwschen en den Griekschen bijbel, ja zelfs erkennen
‘ zij, dat door het overschrijven in den loop der tijden fouten jl
zijn ingeslopen; maar wanneer het der theologie gelukt, om
x den zuiveren oudsten tekst te herstellen, zijn zij zeker Gods
j _.....
j ’1) Ik zwijg daarom ook over de persoonlijke kwesties tusschen den Stan- 1
daard en mij. Wat daar zondigs in was vergeve God. Ik kan alleen de ei
’(' redactie van den Standaard verzekeren, dat haar meening, alsof anonieme jl
schrijvers tegen de Vrije Universiteit onder mijn vrienden zouden te vinden li
zijn, onjuist is. Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman is een van mijn oudste
j, en beste vrienden. Dit zegt genoeg.
li . ‘s
Q
j J
l