HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 8

JPEG (Deze pagina), 777.78 KB

TIFF (Deze pagina), 7.13 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

. » • . , · . ., . . .. . I,. r .­ - - .
E
t
a
6 .
Doch hiermede is niets gezegd over de principieele kwestie, ?
die voor C. N. S. van groot belang is, nl. hoe haar houding
moet zijn in zaken, die het karakter van de school met
den Bijbel ten diepste raken. G
Die prinoipieele kwestie moet behandeld worden en het
is tijd, dat dit langzamerhand geschiede. ,
De vergadering van C. N. S. te Leeuwarden gehouden L
heeft niets beslist. t
j En terecht.
j Men kon geen beslissing nemen en mocht dat niet doen, L
omdat de kwesties niet rüp waren. l
De Standaard heeft gemeend, dat ik in den waan verkeerde
C. N. S. te hebben gered. Dit noemde de redactie een zeer ‘
l begrijpelijke illusie.
Zeker, indien de üdelheid mü parten had gespeeld, zou
die illusie zeer begrüpelijk zün, maar ik kan vrümoedig ver-
zekeren, dat ik er geen oogenblik aan gedacht heb C. N. S.
te willen redden. `
Al wat ik beoogde was: uitstellen en dit was zeer
gemakkelijk, want de Standaard zelf had daartoe ook reeds
o het sein gegeven. Een triomf, zoo gemakkelük te behalen,
streelt mun ijdelheid niet genoeg, om mij illusies te maken, w
want ik ben mij volkomen bewust, dat de strüd eenvoudig
is verdaagd. j'
De vergadering van Christeläke onderwüzers, die aan F
C. N. S. voorafging, heeft een beslissing willen nemen en
ik waardeer de bedoeling van de daar aangenomen motie, ‘
maar toch is zij in mijn oog voorbarig geweest, want men ·
zal voor eenigen tüd op nieuw voor dezelfde kwestie staan.
Men is door zulk een motie alleen tijdelgk gered. Zoodra j
men er rustig over gaat nadenken, komt de twijfel weer l
boven en dan kan men van voren af aan beginnen. Al l
huldig ik dus de bedoeling der motie, ik zie er weinig heil 7;
in en daarom was het beter flink weg uit te stellen, doch l
te voren aan alle christelijke redacteurs te zeggen: weest ,,
la
l