HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 7

JPEG (Deze pagina), 819.39 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

X
‘ E
T 5
alsof men alleen zou moeten letten op het naakte feit en 1
. dat men zelfs de onzedelijkste dingen zoodoende kan vergoe­ j
lijken, doch zulk een handelwijze is misbruik van het woord
des Heeren en voert zachtkens aan tot Jezuïtisme. De Je- L
I · zuieten leerden ook, dat men alles mocht doen, als de intentie V
; maar op het goede gericht was.
Neen ­- er zijn daden en woorden waarvan de intentie j
nooit goed kan zün; wie als Kaïn handelt, is een moorde- T
naar; wie raka zegt, kan zich niet verschuilen achter de
4, bekende uitdrukking: ,, ik had het zoo kwaad niet gemeend." ·
» Het eenigste wat men op iemands verzekering soms mag, W
ja soms ook moet aannemen is, dat hij zich niet bewust
_ was zoo zondig gestemd te zijn. `Waarachtige ernst eischt
echter in zulk een geval, dat de beschuldigde zich veroot­ _
moedige en erkenne: indien ik onbewust zondigde, ben ik
zondiger dan ik zelf wel wist.
De verwarring van deze twee denkbeelden: met opzet pj
T verdachtmaken en onbewust verdachtmaken
,, heeft veel kwaad gesticht. Wanneer iemand dan had aange- ' (
V? toond: ik heb geen kwaad opzet, meende men alles
l) gewonnen te hebben, en van den waarschuwenden broeder
jl te mogen eischen, dat hij zijn beschuldiging introk. Dit is in
• . onjuist. Ik geloof gaarne, zoo- zegt een Christelijke vergade- ’,
jl ring, dat gij niet met opzet verdachtmaakt, uw verzekering j
is mij dienaangaande genoeg, maar in weerwil daarvan hou- Q
T den wij onze aanklacht vol en zeggen u tot ons leedwezen:
dan doet gij het onbewust, doch dit moet u leiden tot
l dubbele voorzichtigheid.
_ Indien de pers eischt, dat haar het recht van onbelem­ , I
merde kritiek worde toegekend, dan kan men aan mannen,
jy wier ernst en waarheidsliefde niet in twijfel mag worden
getrokken, moeilijk het recht betwisten, om den indruk weer j
ng te geven, dien zg van de pers ontvangen. Verzet zich een
l Christelgk redacteur daartegen, dan doet hij dit tot schade
Q van zijn eigen ziel,
ir I