HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 6

JPEG (Deze pagina), 811.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

,, , ~ G ee ~ · ­ e G . e .
l
J1
4
Gelijk bekend is had de Hoofdcommissie in haar Verslag l
de zinsnede geplaatst; ,, Op verdachtmakend courantenge­ ‘
schrijf zal zij het stilzwijgen bewaren." è
Deze woorden hadden sommige Christelijke bladen en
vooral de Standaard zich aangetrokken. Niet weinig is er Ji
dan ook over de rechten der Pers gesproken en wederom l
was het de Standaard, die _hierin voorging.
De vraag nu, of er verdachtmakend courantengeschrijf
bestaat, werd door den Heer Feringa en Dr. van Ronkel «
besproken en ook door den schrijver dezes. Alle drie waren Y
van oordeel, dat dit moeielijk te loochenen valt en vooral `
de Heer Feringa gaf daarvan eenige voorbeelden, die van
beteekenis mochten heeten. I
Wij kunnen die kwestie echter laten rusten. Of iets al
dan niet verdachtmakend is, laat zich niet bewüzen. Het is
een oordeelvelling, die voor een groot deel subjectief is,
doch daarom nog niet onredelük. In den dagelijkschen om-
gang hebben wij wel degelijk te letten op den indruk, dien T
onze gedragingen maken op personen, wier Christelijke ge- ll
zindheid, wij moeilijk in twijfel kunnen trekken.
‘ Wanneer iemand mg zegt: de uitdrukking die gij daar j,
bezigt is te ruw, te hard, te beleedigend, te grievend, te
weinig teeder althans - dan moet ik mijzelven op dit punt I
wel zeer zeker voor Gods aangezicht onderzoeken en mij jl
niet er van afmaken door te zeggen: gij moogt mijn in-
tentie niet beoordeelen. I
Dit laatste is een povere uitvlucht, want de duivel gaat
om als een briesohende leeuw, zoekende wien hü zou mogen L
` verslinden en ook kan het zondige hart vaak roerselen en 3
bewegingen hebben, voor iedereen tastbaar behalve voor den ir
persoon zelven, in wien zij woelen. Zich daartegen te ver- Q
schansen door de genoemde uitvlucht is gevaarlijk voor ii
_ onze ziel.
Ik weet wel dat men het woord: ,, oordeel niet opdat gü
niet geoordeeld wordt" -­ in zulk een zin vaak toepast, Q
ll
{Y