HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 34

JPEG (Deze pagina), 672.73 KB

TIFF (Deze pagina), 6.61 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

sz l
Wat matigt zich een particulier persoon aan, om ons met ï
zün private meeningen op het lijf te vallen. Zün de bestaande .
formules onvoldoende, gij moet het C. N. S. niet wijten of
wien anders ook, maar betere trachten te verkrijgen langs
geordenden weg. Te eisohen dat men b.v. puur en simpel
de geloofbelijdenis der Nederl. kerken zal aanvaarden en W
zelf allerlei uitwegen te zoeken, gaat niet aan. Ik eerbiedig j
de wüsheid onzer vaderen, die in art. 3 zeer ruime woorden
. heeft gekozen en hoe duidelijker iemand betoogt, dat de the-
ologanten van die tijden die ruime formule verscherpten,
hoe meer hij zün eigen doel voorbüsohiet.
Ik ben goed gereformeerd en indien gij het ook zijt, zoo . `
zeg ik van müne zijde: het verheugt mü van harte; begin ·
dan maar vast met het formulier van den ban en de Heid. ·
Cateohismus in praktijk te brengen en u niet aan te mati­ Ei ' rr
gen, buiten de Ned. geloofbelädenis om, formules te stellen. v
Doch ik wil mij niet aan dezelfde fout schuldig maken, jï in `
die ik aanduidde: gemis aan waardeering en daarom eindig `
ik met deze bede: des Heeren zegen ruste op C. N. S. en
op de scholen en kweeksoholen met den Bijbel. Moge de Q
eere Gods en niet onze persoonlijke belangen of inzichten 1 ·
hoofdzaak blüven.

è
j .
E