HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 31

JPEG (Deze pagina), 712.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

; 29
nenskamers worde op touw gezet, dan kan het slechts be-
lemmerend werken, wanneer de pers die ketterüen ruikende,
il aanstonds de groote trom roert of wel: openbaarheid is
plichtmatig, dan kan men het banformulier en de catechismus
g niet langer voor goed Gereformeerd houden.
,‘ Slechts één uitweg blüft er voor de Standaard.
ii- Het banformulier heeft natuurlijk broeders op het oog en
beschrijft dus, hoe men tegenover dezulken heeft te handelen.
Wil de Standaard dien weg niet volgen, zoo behoort haar
ar redactie den moed te hebben de beheerders der kweekscholen
gti van de lijst der broeders te schrappen, doch tot heden is
mü daarvan niets gebleken, zelfs is de Standaard tameläk
gul met den broedernaam.
Wie echter broeders als vreemden behandelt, moet liever
dien broedernaam ook niet geven. Dit zou voor het minst
consequenter zün.
ï ,,Antirevolutionair, ook in uw huisgezin" is de sprekende
` titel van een der talrüke geschriften door Prof. Kuyper in
het licht gegeven. ,, Gereformeerd, ook in uw persartikelen"
zou thans een aanbevelenswaardig onderwerp zijn.
ij Aan het slot van deze beschouwingen gekomen, vraag ik
mij zelven af: wat staat C. N. S. te doen?
· Mün advies zou zijn: laat de Hoofdcommissie eenige ver-
trouwde mannen van uiteenloopende zienswijze onder de
leden der vereeniging kiezen om haar van advies te dienen.
Laat de Hoofdcommissie voorts met de besturen der kweek-
{ scholen aan wie zg haar gelden besteedt, of die met haar {
{ in nauwer verband willen treden, privatim confereeren na `
{ aan hen, die bezwaren koesteren, daarvan mededeeling ver-
li zocht te hebben. ,
j.


l