HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 30

JPEG (Deze pagina), 808.88 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

C 28 {
heid van velen te vermanen, en wanneer dit niet baatte,
eerst de geheele gemeente daarvan in kennis te stellen, om
zelfs (zie het begin van het banformulier) dan nog niet aan- '
stonds tot afsnüding over te gaan. .
De bedoeling der kerk is dus, den ketter eerst de gele- i
genheid te geven, zonder dat er veel rumoer over gemaakt wordt, ;
van zün dwaling terug te komen. Doch, indien de kerk ooit Q
tot herstel der leertuoht komt, zal zg wel mogen toezien, `F
hoe met de Chr. pers te handelen. Want terwül een ouder-
ling of leeraar der gemeente naar den onderwüzer der kweek- ,
school heenstapt, om hem onder vier oogen te vermanen, Vl
wordt door alle postkantoren reeds de courant verzonden,
die de ketterij van dezen zondaar niet alleen aan de gemeente
maar zelfs den volke met kleuren en geuren verkondigt.
, ‘ Beklaagt zich de kerk hierover, dan antwoordt de pers:
ï ,, raak mg niet aan, want ik heb met u niets te maken."
I J a, maar gij neutraliseert zoodoende mün beste bedoelingen, ,
gü verkondigt reeds van de daken, wat ik vooralsnog niet l
publiek wilde hebben, ten einde zoo mogelük grooter onheil
te voorkomen.
,, Dat is mün zaak niet - herneemt de Christelijke pers ­- ~
doe gg alles in stilte, ik doe alles in het openbaar; doe gij
het in de binnenkamer, ik doe het op de markt; volg gij den ,
langzamen weg, ik heb daarvoor geen tüd."
Tracht de kerk nu toch vol te houden, dat de Chr. pers ‘*·
haar werk onmogelük maakt, deze heeft allerlei argumenten
bh de hand over de eischen der publiciteit, over de rechten V
der pers, over den conservatieven geest der besturen, over
de slaperigheid, die zich niet wil laten wakker schudden op
het geroep van brand, enz. enz.
Is dat alles geoorloofd?
Gereformeerd is het zeker niet, want het maakt het ban- gl
formulier met de catechismus tot een onding. j
Van tweeën een - of het banformulier en de catechismus
willen terecht, dat zelfs de kwestie van leertucht eerst bin- j,
Q.

l