HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 25

JPEG (Deze pagina), 740.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

l
23 g
manieren voor volkomen en ongeschonden durven houden.
Dan weet ik ten minste, wat men wil.
Doch geen van deze drie dingen doet Prof. Kuyper. Q
'§’ Het eerste doet hg niet, want hü verlangt wetenschap.
‘ Het tweede doet hij niet, want hij gebruikt de uitdruk- t
j king nu eens in alledaagschen dan weer in wetenschappe-
1 lüken zin.
, Het derde doet hü niet, want hg aanvaardt die gevolg- i
trekking niet. ij
j' Bij die verwarring dwingt men mij een uitdrukking te laten
Q varen, waartegen ik geen bezwaar zou hebben, ja die ik
jj gaarne zou overnemen, indien ik daarmede geen aanleiding
j gaf tot woordenspel.
L Thans echter blüft nog een andere vraag over. Aangeno- ‘
men, dat men met mij eenstemmig denkt op het gebied van j
de H. S., dan, zal Dr. Kuyper zeggen, betaamt het u dubbel
voorzichtig te zgn en te waken tegen hen, die den eerbied
voor Gods woord willen wegnemen. In plaats dus van tegen
de Standaard te ageeren, behoordet gij althans de aandacht Y
‘ te vestigen op de kweekscholen voor onderwijzers en toe te
i` zien, dat hier geen leeringen verkondigd worden, die ook
tegen uw gevoelen indruischen.
Zeer juist en daarmede kom ik van zelf op de Leeuwar-
der vergadering terug. V
Geen oogenblik heb ik mij voorgesteld, dat de kwestie uit
was en ik zelf zou de eerste wezen, om ze weer te berde
te brengen, indien anderen daarover zwügen wilden.
Doch de tijd tot spreken was nog niet gekomen. Er was `il
zooveel leven gemaakt, dat niemand rustig kon beoordeelen wat ï
. hem te doen stond. Daarom was uitstellen onze eerste plicht.
` De vergadering van C. N. S. is niet hartverheffend ge-
g weest, zoo beweerde de Standaard. Q