HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 24

JPEG (Deze pagina), 771.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

l
22
maken door vele medische heeren worden verdedigd op grond
van de statistiek. Ik heb mü daar altijd tegen verzet en ga
buiten de statistiek staan. Wanneer mg nu iemand aan boord N,
komt met cüfers en tabellen, dan doe ik met hem gelük met
de theologie en neem de vrüheid om te zeggen: ,, als gü j
met cijfers iets bewijzen wilt, geef dan wat ik u bidden j
mag cijfers, zoo nauwkeurig, zoo volledig, zoo omstandig, '
dat men er althans iets aan heeft. Ik hecht aan cijfers niets ·
in deze kwestie, gg wel; goed, maar toon mg dan ook uw
geloof uit uwe werken en kom mij met zulke halve statis­
tieken en onwetenschappelijke betoogen niet aan, want dan j
zal ik u aantoonen, dat ik ook nog optellen en aftrekken kan." ‘·
Zoo ook hier. 1
Gebruik het woord onfeilbaar wetenschappelijk, theolo-
gisch - ik heb u niet gezegd dat gü dit doen moest -­
maar gij wilt dit nu eenmaal. Best, maar dan ook flink, al
degelük, doorgevoerd tot de uiterste slotsom, diep doordacht.
Ik heb sedert lang de hoop opgegeven er langs dien weg
te komen.
Gij niet. I
Toon mij dan ook, dat gij uw woorden streng durft vast-
houden en indien niet, wat wilt gü dan toch van ons, die
van wetenschap niets af weten of af willen weten. jj
Ziedaar de reden, waarom ik de uitdrukking door de
onderwijzers gebruikt niet over kan nemen. Zij is een nota-
riswoord en weer geen notariswoord ­- zü wordt den erfgena-
men in den mond gelegd, om er de notarissen mee te vervolgen.
De uitdrukking onfeilbaar neem ik slechts over in een
der drie volgende gevallen.
10. Als zg, die haar willen handhaven, de wetenschap
vaarwel zeggen; of wel,
20. als zg haar nooit op wetenschappelijk gebied gebrui-
ken; of ook, L
30. als zij haar wetenschappelük tot het uiterste toe aan-
vaarden en b.v. de editie Keur der Statenvertaling in alle g