HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 22

JPEG (Deze pagina), 806.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

à
20
Zoodra iemand dit zegt, vraag ik met reden: ,, Zgt gg
notaris ? Niet? - wat weet gij dan van notarieele stukken af ?"
Een erfgenaam, die zulk een oordeel waagt uit te spreken,
gaat zgn bevoegdheid te buiten en maakt zich schuldig aan ` ’
een schromelgke arrogantie. Hg behoort wel te weten, dat
hem met recht de eisch kan gesteld worden, die uitspraak
te bewgzen en te verdedigen. E
Indien de onderwgzers zich nu aan zulk een uitspraak '
hebben gewaagd, dan ben ik er verre van af, hen van aan- l
matiging te verdenken. Zg waren er volstrekt niet op uit, Y
zich zelven een brevet van wetenschappelgkheid uit te reiken.
Wat bewoog hen dan zoo te spreken? ’
Zg meenden, naar het mg voorkomt, dat deze formule x
vastheid gaf.
Daarin bedrogen zg zich buiten hun schuld, want men l
had hen er toe gedreven. l
Zg bedachten niet dat b.v. bg de wetenschappelgke heeren L
de tegenstelling: of mythe of historisch betrouwbaar, geen
tegenstelling is. Voor vele wetenschappelgke heeren is juist
een mythe vaak een heerlijke vondst en zg zullen beweren,
dat een mythe niet alleen voor de historie van groot belang .
is, maar soms veel meer betrouwbaar, dan menig verhaal
dat zich als gewone kroniek voordoet. Zulke mannen zullen
dus zeggen: als gg op de uitdrukking: ,,onfeilbaar en
dus historisch betrouwbaar" zoo bgzonder staat,
willen wg gaarne met u meegaan, want juist de mythe is
ons vaak een bewgs te meer voor de waarheid.
Wat heeft men dus met die formule gewonnen?
Mgns inziens niets dan een verwarring van denkbeelden,
waar de onderwgzers niet toe zouden gekomen zgn, indien
de wetenschappelgke heeren hen niet op een dwaalspoor
geleid hadden. De onderwgzers lieten zich uit op notaris- l
manier en beseften niet, dat zg zoodoende hun vastheid aan .
al de kritiek van notarissen bloot stelden.
Wie zich als notaris aanstelt, heeft ook de verplichtingen j
I