HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 21

JPEG (Deze pagina), 736.27 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

l
X 19
j Noemt gg dit wetenschap?
i Neen, - niet in den zin van een notaris, zooals gg godge­ i
leerden dat wilt. j
g Ja, - in den zin van Paulus: ik weet wien ik geloofd heb .
(2 Tim. 1 ; 12). l
Die wetenschap is ons meer waard dan alle notarieele
verklaringen. E
Nu wordt het mg ook duidelgk, waarom de Koning niet ge- i
wild heeft, dat ik een notarieel stuk zou krggen. Hij begeerde l
‘ persoonlgk geloof. Hg wilde, dat ik in het testament vertrouwen j
‘ zou stellen niet op grond van hetgeen de notarissen zeiden,
maar op grond van hetgeen ik aangaande Hem wist, op
grond van de ervaringen dergenen die mg zgn voorgegaan,
I op grond van het getuigenis der verlosten, die gelgk de
Samaritaansche tot mg zeggen: ziedaar een mensch die mg
[ gezegd heeft al wat ik gedaan heb, is deze niet de Christus ? -
. zoodat ik, op grond van hetgeen zgn Geest in anderen heeft
, gewerkt, tot Hem komende, ook eenmaal zou mogen ver-
klaren: wg gelooven niet meer om uws zeggens wille, want
l wg zelven hebben gehoord­ en weten, dat deze waarlgk is de
Christus, de Zaligmaker der wereld. ,
, _ Doch nu komt de notaris en zegt: ....
Och, ik bid u, houd toch op met uw notarieele besohou­
wingen; gg bederft mg de heerlijkheid der vreugde, die l
l ik genoot. -
.· ll
Na deze peroratie, kom ik tot de vergaderingen van de
* onderwgzers en van C. N. S. terug. -
` De onderwgzers hebben een wetenschappelijke verklaring ë
afgelegd, die ik voor hun rekening laat, doch die mg niet ­,
bevredigen kan.
. ,,Onfeilbaar, heette het, en dus historisch betrouwbaar?
Dit staat volkomen gelgk met een verklaring als deze: l
I ,, het testament is notarieel in orde en dus betrouwbaar?
i.
1 «
I .