HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 20

JPEG (Deze pagina), 814.61 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

·!
l
j 18 ï
dermijnt die. Men ondermijnt ze zelf en valt anderen hard, i
die wel beschouwd dezelfde manier van doen volgen. De
j uitdrukking onfeilbaar is of zwevend of bepaald, een van beide.
Is zij zwevend, dan mag men er ook geen hoogere be-
teekenis aan hechten, maar dan past zij ook niet voor nota-
rissen, bij wie alles precies of bepaald moet zijn.
Is zij b ep aald, dan moet zij ook voor de notarissen gelden
en dan is elk notaris ook verplicht haar consequent vast te
houden, zoodat hij dan ook durft verzekeren: het afschrift
dat gij daar in handen hebt is onfeilbaar. `
Doch te roepen: precies, precies moet de uitdrukking
wezen en zelf een achterdeur te openen, is spelen met
woorden.
Ziedaar nu, wat ik tegen deze manier van doen heb. ‘ ‘
Wie lust heeft en zich verplicht acht wetenschappelijk te
zijn, hij zij wetenschappelük. Doch dan heb ik uit mün ouden Y.
tijd nog wetenschappelijk gevoel genoeg om te zeggen: uw i
wetenschap is geen wetenschap, gg belooft nauwkeurige be- ,
palingen en gij geeft ze niet. _
Wat mü aangaat, ik heb met de notarissen afgerekend. 7
Terwijl zg redeneeren, heeft de gemeente haar formule, de
formule van den blindgeborene: of deze mensch een zondaar z
is weet ik niet, maar dat weet ik dat hij mij de oogen ge-
opend heeft en daaraan heb ik genoeg. Wilt gij nu weten, I
wat ik van de H. S. denk: ,, ik buig er mij ootmoedig voor; 1
ik beoordeel niet; ik sta er niet boven maar onder;ik speur
gretig na, wat die H. S. mij predikt en of mijn naam er in «'
staat/’ En zie: ik staat er in met mijn naam van zondaar,
verlorene, diep schuldige, doemwaardige. Ik sta er in door '
Gods genade met den naam van verloste, behouden door het `
bloed des kruises, wedergeboren door den Heiligen Geest.
Ik sta er in en als ik naar des Konings schatkamer ga, dan
krijg ik meer dan ik gebruiken kan, talenten in overvloed, .
gaven van vrede, blijdschap, kracht, ja het grootste geschenk: I
het eeuwige leven in mün ziel. . .
1
«