HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 19

JPEG (Deze pagina), 779.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.90 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

l
j 17
,, ,,Dat is ernstiger. Maar die afschriften zün dan toch goed ?" "
,, Daar kan ik niets van zeggen, antwoordt notaris Q, maar »
wg zün druk bezig uit al die afschriften het echte testament
' op te diepen en wat wg dan zullen krügen: dat is het on- l
feilbaar en dus volkomen betrouwbaar testament."
,, ,, Dat valt tegen. Maar wellicht züt gg spoedig met uw j
arbeid klaar."" l
,, Dat kan ik u niet beloven, antwoordt Q. Doch er zün ,
notarissen, die nog erger dan ik aan het testament tornen J
· en nu zou ik wel gaarne zien, dat gg allen,. die uw erfdeel
ontvangen hadt plechtig verzekeren gingt: het testament is
D notarieel onfeilbaar en daarom betrouwbaar?
Welk een eisoh!
n ­ Zoo is feitelük de positie. jj
Ik vraag uit allen ernst: mag dat? en mün antwoord
luidt: neen, dat mag niet.
Wat de erfgenamen te doen staat is duidelük; zij wenden
,. zich af van al die notarieele redeneeringen en zeggen: Hier
‘ is een testament, door den koning gegeven, de notarissen
jj twisten er over en zg kunnen mü niet verzekeren, dat mün
‘ vertaling en mün uitgave zonder fouten is, maar ik ben op j
grond van mün vertaling en mijn uitgave naar des konings
l sohatmeester gegaan en ik heb ontvangen: schatten van ge-
. nade voor en na, schatten des Heiligen Geestes; doe als ik Y
I en laat u met die notarissen niet in, maar vertoon u aan
` H het huis des konings, dat is u genoeg.
,· De grondfout is deze.
Men durft de wetenschap niet te laten varen en toch laat
i men ze varen. Men wil het eenvoudig kinderlük geloof laten nl
l spreken, maar legt dat geloof weer het zwügen op, zoodra
het een stap verder gaat. lj,
{ Dat eenvoudig kinderlijk geloof mag wel verklaren: de
{ Hebreeuwsche en Grieksche bübel is onfeilbaar ­-­ maar het
l mag b.v. niet verklaren: Pieter Keurs uitgave is onfeilbaar.
j _ Dit is onveilig en onbillük. Men belooft vastheid en on-
· l