HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 17

JPEG (Deze pagina), 797.70 KB

TIFF (Deze pagina), 6.89 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

s
15 g Q A
het gezag van den Bijbel als van Gods woord, terwül ik er
mü door laat gezeggen, aangezien ik te blind ben om zelf ,
. _ te zien wat waarheid is.
K Willen nu de heeren theologen over de formule gaan rede-
neeren, ik gun hun van harte het recht om formules en
definities vast te stellen - evenals ik de notarissen gaarne
toesta, om met elkander over de vormen van het testament, A
A over de al of niet juiste aanhaling van dit of dat wetsartikel
te redetwisten, maar dit alles heeft voor mü geen gewicht.
. _; Wat mij interesseert is: of ik wat krijg en zoo ja, wat ik
_' krüg en hoe ik er aan kom? En als de uitkeering geschiedt,
dan heb ik de proef op de som, wanneer mün aandeel mij
,l wordt uitbetaald. Dit dunkt mü is de verhouding, waarin
l de niet­theologant tegenover de Schrift staat. j
Mocht men daarop zeggen: ja maar, als er aan de vormen ,
j iets ontbreekt, dan kon het wel gebeuren, dat gg bedrogen
uitkwaamt - zoo antwoord ik: o zeker, dat is nu eenmaal
J niet anders; in de belangrükste zaken des levens moet ik
" steunen op het gezag van anderen. Als mijn dokter mü
jl vergif voorschrüft, ga ik dood; maar moet ik daarom medi-
cünen studeeren? Als mün advokaat een fout begaat, kan het
mij een langdurig proces kosten; moet ik daarom meester gi
l in de rechten worden? Er is geen enkele zaak, hoe ge-
W wichtig, hoe ernstig ook, of ik stuit altüd op die moeil§k­
, heid. Maar wat baat het mü, of ik daarover al tob, want
j dat is nu eenmaal niet anders en de Heere God heeft het
zoo gewild. p jv
I Doch wanneer ik zie, dat zü die op grond van het tes-
l tament, waarin zü hun naam gelezen hadden, zich tot den
kassier wendden, hun erfdeel deugdelük uitbetaald kregen, `
dan laat ik die zorgen aan een kant en ben genoeg gewaar- lj
borgd, dat het testament in orde is.
A; Doch nu komt Dr. Kuyper als notaris en zegt:
7 ,, Gü moet derhalve verklaren, dat alle notarieele vormen ij,
à behoorlük in orde zgn/’