HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 15

JPEG (Deze pagina), 766.72 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

l « ‘
{
13 H
zwevend is, in het oog van den Standaard even goed als in
het müne. ,
i Mijn slotsom is: langs dien weg komt gij er nooit.
Van de eerste dagen der oprichting af, heeft C. N. S. i
tweeërlei nuance in zich opgenomen en wie beweren mocht,
dat het anders is geweest, kent de geschiedenis van het
Reveil niet. H
De vraag of de Schrift letterlijk of niet letterligk, mecha­ v
nisch of niet mechanisch geïnspireerd is, heugt mij uit mijn iq
vroegste kindsheid en ik heb al de coryfeën van Groens
tijd persoonlük gekend. Meent gij dat Groen en Heldring,
v. d. Brugghen en Wormser, Capadose en da Costa daar-
over hetzelfde dachten?
Het lükt er niet naar. i
Groen was zoo onnoozel niet, om ter wille van de utili­
_ teit diepliggende verschillen te verbloemen, of ook te verge­
ten, dat die vroeg of laat weer aan den dag moeten komen.
,j Wanneer hij de Statuten van O. N. S. hielp opstellen en
V daarvoor in het eerste artikel plaatste woorden als:
* ,, onveranderlijke waarheden, wier levenskracht zich in l
p ,, het tüdperk der Reformatie ook hier te lande, voor kerk ,
,, en school met zegenrijken luister geopenbaard heeft;" gl
T‘ of straks:
` ,,onbelemmerd en doeltreüend gebruik der H. S;"
dan wist hij voorwaar best wat hij deed en het is duide- ë
1 lijk, dat hij de dieper liggende verschillen althans niet ten
* aanzien van de school in rekening wilde gebracht zien. ,
j Wil dit zeggen, dat wij in 1882 niet mogen doen, wat in
. 1860 misschien overbodig was?
O neen, de denkbeelden van C. N. S. zün geen wet van ä
Perzen en van Meden; maar wü mogen niet willekeurig l`,
een greep doen, een of andere uitdrukking aanvatten en
x' deze aan C. N. S. voorleggen met de woorden: spreek u uit.
Dit is geen manier van doen.
Te meer omdat art. I onveranderlijk is.
x
gig