HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 14

JPEG (Deze pagina), 714.11 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

fl j N
..5* `
t
· 12
de zwevende uitdrukking onfeilbaar, onkenbaar was
gemaakt.
Wat behoort C. N. S. dan te doen? i
Een scherpere formule bedenken dan deze: ik geloof aan
de onfeilbaarheid der H. Schrift?
Wie zal dit doen?
De Hoofdcommissie wellicht? N
Wie geeft haar daartoe het recht?
De vergadering dan?
In elk geval was de vergadering van 1 Juni daartoe niet
H bevoegd, want dan had men althans vooraf wel een formule
mogen opstellen en deze behoorlijk ter kennis moeten bren-
gen van de correspondenten en hulpvereenigingen. Zelfs dan
nog zou er zeer veel kans hebben bestaan op een toevallige
meerderheid links of rechts, waar later ieder weer het züne
van maakte. _
Althans ware meer voorlichting van noode geweest dan
bloot dit eene woord: onfeilbaar of niet onfeilbaar. ,j
Nu, na afloop der vergadering van onderwijzers en van V
C. N. S., nu schrüft de Standaard op spottenden toon: *
,,Zij hebben dan nu gelük.
,, En dreigt geen gevaar.
,,0, geen zweem van gevaar, weet ge! "
,,Alle onderwijzers hanteeren de H. S. nog als `
volstrekt onfeilbaar" enz.
Dit wordt geschreven, let wel, in weerwil, dat juist 1
de onderwijzersvergadering met warmte en geestdrift · l
een verklaring in den zin van den Standaard heeft afgelegd.
Men zou meenen, dat de Standaard, - ten aanzien van .
(J. N. S. zoo ongerust, - althans de onderwijzers nu
volkomen veilig achtte.
Uit bovenstaande woorden blijkt het tegendeel. Niettegen-
staande al die warmte en geestdrift zün de onderwijzers nog *’
niet veiliger tegen de ketterü dan C. N. S.
Krachtig bewijst dit, dat de uitdrukking onfeilbaar
l