HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 13

JPEG (Deze pagina), 813.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

,§ X ,
l
` 11 V
overgenomen, zoodat het werkelgk blgkt, dat die zwevend
genoeg is, om uiteenloopende denkwgzen onder haar vaandel
g te vereenigen. . N
T, Wat O. N. S. terughield, behoefde dus niet te zijn, dat men
het fijne puntje wilde mgden, het kon bg velen zeer goed
voortkomen uit den wensch, om het fijne puntje juist goed te
j zien. De uitdrukking onfeilbaar raakt het fijne puntje niet.
I Als men eenmaal zal kiezen, zoo moet het zgn na rgp
overleg en wel wetende, wat men doet, want een overhaast
T besluit wordt eenvoudig door de praktijk geneutraliseerd.
l Indien de vergadering van C. N. S. had goedgevonden te §
zeggen: ,,wg verklaren te gelooven, dat de Schrift onfeil­
baar is", dan zou binnen kort zgn gebleken, dat de een
het zus, de ander het zoo bedoeld had en men eenvoudig
het wantrouwen had vermeerderd, want de een zou den Y
ander beschuldigen met woorden te spelen.
Immers men vergete niet, dat C. N. S. niet uit theologan­ `
f ten bestaat. Zeer vele innige geloovige Christenen zeggen in
Q hunne harten: ik bemoei mg met al die kwesties niet en ll
· ik kan al die formules niet beoordeelen, maar wie den Bijbel N
hoog stelt, die is mgn man. Ieder die hun een formule voor-
legt,·is zeker van hunne instemming, maar in weerwil daar- jï
I van zullen zg u in één adem vertellen, dat zg, o zeker!
' gelooven aan de onfeilbaarheid der Schrift, doch nu maar
J niet begrgpen kunnen, hoe iemand de Standaard nog kan
j lezen, die altijd weer daarover begint. .
. Men verslgte toch zulke personen niet voor dom, onnoozel, »
j onverschillig. Namen te noemen is onhebbelgk, maar ik zou
kans zien er een breede lgst met achtenswaardige namen _
, van op te maken. Vang nu al deze personen onder de for- ,
mule: onfeilbaar, gg hebt een schgnbaren triomf behaald,
maar in de praktgk niets gewonnen. C. N. S. zou spoedig
" bemerken, dat de beide schakeeringen slechts tijdelgk tot l
een zgn gebracht, om straks op een bgzaak misschien schip-
breuk te lijden, terwgl de ware reden, die dieper lag, door