HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 12

JPEG (Deze pagina), 796.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

10 K
Ik voor mij zou alleen durven beweren, dat ieder lid van
C. N. S. onmiddellijk ja of n een kan antwoorden op de vraag:
gelooft gg de onfeilbaarheid van de Statenvertaling, editie l
Keur? Daarop weten alle inrichtingen tamelijk wel antwoord ll
te geven. Prof. Kuyper o. a. zal er neen op zeggen, maar
verder kan men niet gaan, zonder zwevend te worden.
Nu geef ik Prof Kuyper gaarne toe, dat onfeilbaarheid .
aan de Statenvertaling toe te kennen niet aangaat, maar l
daarom is het ook niet genoeg alleen de vraag te stellen:
is de Schrift onfeilbaar? want dan vat men ongelijksoortige ‘;
denkbeelden en opvattingen onder een hoofd samen, wat aan l
de juistheid der formule schade doet.
Zijt gij alleen tevreden met een scherpe formule, for-
muleer dan zelf ook scherp. Zijt gij met een zwevende
uitdrukking tevreden, dan moogt gij een ander het recht
niet betwisten, ook zwevende uitdrukkingen te kiezen.
Wij komen niet verder, zonder eerst te preciseeren, wat
wij willen.
Of het onbepaalde of het bepaalde. [
De uitdrukking onfeilbaar wil voor bepaald doorgaan j
en is zeer onbepaald, want zoodra men nader bepalen gaat,
blükt het, dat de een iets anders gelooft dan de ander.
Dit zal mij de Standaard wellichtniet toegeven en beweren: ,
het blijkt duidelijk, dat de uitdrukking o nf eil b a ar scherp ge- l
noeg begrensd is, want men wil er niet aan en het fijne puntje jl
werd gemeden, zoo vaak men zich over de beginselen uitliet. j
Dit schünt zoo, maar het is zoo niet. {
Vooreerst, om met de vraag te beginnen, die ik als de laatste
vermeldde: houdt gü onfeilbaar voor gelijkluidend, met on-
geschonden? Op die vraag zal Dr. Kuyper antwoorden: j
neen en de voorstanders der richting Hb zeer zeker: ja.
Nog meer.
Het bewüs levert de vergadering van Christelijke onder- l’
wijzers. Bij dezen bestaan dezelfde schakeeringen als bij de
leden van C. N. S. Toch heeft men daar de uitdrukking
(