HomeDe Bijbel op de scholen met den BijbelPagina 10

JPEG (Deze pagina), 822.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.12 MB

PDF (Volledig document), 24.60 MB

A Y
8
woord te bezitten, zooals Hij zelf dit door de pen van zijn ,
dienaren heeft laten te boek stellen.
j De eerste richting vond nog kort geleden in Prof. van ¢
Oosterzee, de tweede in Prof. Kuyper een woordvoerder. Ik
wil hiermede niet beweren, dat ik beider denkbeelden vol-
komen juist zou hebben weergegeven, maar behoudens kleine
verbeteringen, is dit zoo ongeveer de opvatting, die in de
gemeente bestaat en niet met de woordvoerders, veeleer met
l de begrippen der gemeente hebben wü in dezen te doen.
Ter linker en ter rechterzijde van deze beide staan echter i"
nog twee andere richtingen. (
Ter linkerzijde van de eerste richting, die welke meent
dat de Schrift vaak niet anders bedoelt dan gewüde poezie
te geven, zoodat men niet mag beweren, dat alles letterlijk
zoo gebeurd zou zgn, als er geschreven staat, aangezien de
Schrift zelve dit niet toelaat. Ook zij spreekt van Gods
woord en van ingeving, maar natuurlijk in geheel anderen
u zin. Zij beschouwt het veeleer zoo, dat de Christen zich door Y
die Schrift moet laten leiden, vormen, onderrichten, doch
met dit al laat zij veel speelruimte voor de kritiek. j
. Ter rechterzüde van de tweede richting staat de meening
van vele geloovigen in de gemeente, die kort en goed hun l
denkbeelden samen kunnen vatten in dit e ene woord: de ,j
Bijbel is letterlijk van Genesis 1 : 1 tot Openbaringen I
22 : 21 toe Gods onfeilbaar woord. Over Hebreeuwsch g
en Grieksch heeft zü geen oordeel, want zij kent die talen j
niet, maar de uitgave van Pieter Keur is een eind van alle l
tegenspreking. Een wetenschappelük woordvoerder heeft deze
richting nog niet, want Prof. Kuyper heeft nooit beweerd, 1
dat er een onfeilbare vertaling of een onfeilbare uitgave zou .
bestaan en zijn rectorale redevoering is daarmede ook niet
te vereenigen. Wie echter geen vreemdeling is in de gemeente
weet, dat deze rechterzijde zeer talrük in Nederland vertegen- fl
woordigd is, en haar opvatting voor het minst een achtbaar
cijfer kan aanwüzen.