HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 9

JPEG (Deze pagina), 789.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

7
groot gewicht toe aan alles wat Dr. Kuyper schrijft, en hij zelf
ook -­ maar tusschen ons beider appreciatie schijnt toch eenig ver- ·
schil te wezen.
Maar ik dacht ook nog aan iets anders, toen ik in de ,,Stemmen"
van verhuizen sprak. Ruim elf jaren had ik te Haarlem geleefd,
en vaster dan ik zelf vermoedde, bleek de band te zijn, die mij j
aan de gemeente aldaar verbond. Ach, hoe zwaar viel dat scheiden!
Het was mtj met mogelijk, mg rustig neer te zetten tot eenigen
arbeid, die viel buiten den kring der gedachten, welke mijn gansche
hart vervulden, en diep mijn gemoed bewogen. Zou Dr. Kuyper
dat gevoel van weemoed en van smart niet kennen? Heeft hij nooit
van een gemeente zich losgemaakt, zich losgescheurd? Ik zou haast
zeggen: dat gevoel is hem vreemd. Indien hij ’t kende, dan had
hij zijn ,,Bede" mg niet toegezonden, juist toen ik op het punt
stond van de Spaarne­stad te scheiden; en in elk geval had hij het
begrepen en geëerbiedigd, dat ik niet dadelijk hem antwoordde.
i Ieder, die weet in welke betrekking de gemeente van Haarlem en ik
tot elkander stonden, heeft aanstonds tot zich zelf gezegd: Natuur-
lijk zal Dr. Kuyper op een antwoord (als het komt) eenigen tijd
moeten wachten.
Bovendien, er was by deze zaak niet de minste haast. De twee
onderwerpen, welke in de ,,Bede" werden ter sprake gebracht,
kunnen thans even goed als vóór drie maanden behandeld worden.
Daarom heb ik mij ook niet beijverd, om voor een repliek al het
andere, wat mijn hand te doen vond, ongedaan te laten. Ik ben
niet begonnen te Utrecht allen, die mij kwamen begroeten, toe
te roepen: ,,Duidt het mij niet euvel, maar ik kan u slechts even
te woord staan, want gij weet, Dr. Kuyper’s ,,Bede" is nog niet
beantwoord!" Ik ben vóór alle dingen predikant, en niet in de
eerste plaats publicist. I_
· Ja, de vraag is bij mg gerezen: zal ik in ’t geheel wel antwoor-
den? Het publiek, dat alleen leest wat Dr. Kuyper schrijft, zal
van mijn verweerschrift geen kennis nemen, en er slechts die kennis j
van krügen, waarmee de redacteur van de ,,Heraut" hen verwaar-
4;. ä
j 1