HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 8

JPEG (Deze pagina), 735.81 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

6
waarheid en vrede" van Maart, dat mijn ,,verhuizen" naar Utrecht
het mü onmogelük maakte, op dat pas groote aandacht aan Dr.
Kuyper’s ,,Bede" te wijden.
Mün geachte Smeekeling­Corrector scheen daar geen vrede meê
te hebben. Althans in n° 117 van de ,,Heraut" kwamen, onder dag-
teekening van 5 Maart, deze meer dan zonderlinge regelen voor:
,,Dit (nam. mijn mededeeling, dat en waarom ik de ,,Bede" nog
slechts vluchtig las) noopt ons tot de voor de hand liggende vraag:
,,V£l.3.1'Ol11 de Utrechtsohe gemeente, als ze Dr. Bronsveld tot haar
leeraar beroept, hem niet beter met verhuiskosten tegemoet komt ‘?"
Of gaat het aan, dat een man van zijn gaven derwijs door het
inpakken van zijn boedel moet geoccupeerd worden, dat hij op 24
Februari nog slechts even den tijd vond, om` ,,vluchtig" een boekje
van 40 pagina’s druks te doorlezen, dat hij een maand vroeger
reeds 0rm2irzg?" 1). _
Wat was het geval? Mijn huisgoden waren verstoord; mijn `
boeken ingepakt; in velerlei huiselijke besognes werd ik betrokken;
en al heb ik juist geen daghuurders-werk verricht, ik hield
niet te goed, om nu en dan ook eens de handen uit de mouwen!.
te steken.
Dr. Kuyper schijnt dat ongepast te vinden, en te meenen, dat
de gemeente van Utrecht tot mg had behooren te zeggen: ,,Gij moet
u dezer dagen ergens vestigen, waar gij van al de ongezelligheid,
aan een verhuizing eigen, niets bemerkt. Hetzu binnen- of bui-
tenslands, kies maar een fraai en rustig plekjen uit, zet daar u
neder, en bedenk het wel: vóór alle dingen moet gij nu Dr. Kuyper
beantwo0rden.°’
Doch ik had van de Utreehtsche gemeente, welker leeraar ik
nog niet eenmaal was, niets te eischen; en ik zou meer dan ver·
baasd zijn geweest, indien zij om die reden mij had trachten te
verwüderen van mijn ontredderd, maar dierbaar huis. Ik ken een ‘
1) Een kleine onjuistheid! Twintig dagen zijn geen maand. A. W. B.