HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 7

JPEG (Deze pagina), 707.25 KB

TIFF (Deze pagina), 7.09 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

Het heeft Dr. A. Kuyper goedgedacht in het openbaar eene ,,Bede"
* tot mij te richten, zoo het heet ,,om een dubbel ,,Corrigendum."
In het laatst van Januari ll. werd de nabijzijnde verschijning van
dat geschrift aangekondigd, en ik kom er voor uit, dat mijne nieuws-
gierigheid daar een weinig door werd geprikkeld. Tot mijn groot
ii leedwezen heeft zich in de jongst verloopen maanden meer dan één
geschilpunt tusschen Dr. Kuyper en mij opgedaan, en zijn er harde
'_ woorden tusschen ons gevallen. In de gestalte van een smeeke-
is ling zag ik mün strüdvaardigen tegenstander zelden ofte nooit vóór
|‘ mij staan, en zie, daar zag ik hem uit de verte naderen met een
,,bede" op de lippen. Ik scheen één, ja twee dingen geschreven
te hebben, die verbetering, ,,correctie" behoefden; althans Dr.
Kuyper kwam er mij om ,,bidden". Geen wonder dat ik vroeg:
wat mag dat zijn?
Den 4€¤ Februari werd mg, uit naam van den schrijver, door
_ den heer J. H. Kruijt, een exemplaar toegezonden van de ,,Bede
j om een dubbel ,,Corrigendum", en de inzage hielp mij wel uit de
onzekerheid, maar bracht mij uit mijn toestand van spanning in
‘ een staat van verbazing. Neen, aan die twee zaken had ik geen
oogenblik gedacht, toen ik mij zelf wel eens afvroeg: wat zal toch
de inhoud van die ,,Bede" zijn?
Ik heb na vluchtige lektuur het boeksken ter zijde gelegd, want
r ik had geen tgd en geen lust, om tot nauwkeurige bestudeering en K
x tot beantwoording er van mij dadelijk te schikken. Maar opdat
mijn stilzwijgen niet zou worden geduid als een teeken van machte-
j loosheid of van onwelwillendheid, berichtte ik in de ,,Sten1men voor
zjà