HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 65

JPEG (Deze pagina), 758.29 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

ee
Ik weet het: met minachting zal Dr. K. hier spreken van het
r aam1ullings­stelsel. Ik doe dat niet. Ik laat de universiteit, ome
universiteit, niet los. Haar te heroveren is mijn ideaal, en ik acht
dat beter dan, ondankbaar, haar te smaden. Of Dr. K. na het
lezen van deze bladzijden mij nóg eens op zulk een meesterachti­
gêll tO0H zal ,,korrigeeren", als hij in zün ,,Bede°' het deed, is
. mij onverschillig. Ik ben niet een van zijn discipelen, die aan
hem diploma’s van bekwaamheid komen vragen. ­- Waarom ik hem
i niet met rust liet, vraagt hij aan het einde van zijn ,,Bede".
, Waarlük, die vraag is naief. Gaat niet ,,de Heraut" week aan
{ week het land door, ons verdacht makende en bestrüdende, en
wordt de vrije universiteit niet opgericht mede als een getuigenis
v. tegen ons? En dan verzoekt Dr. K. hem met rust te laten! Ik
zal het niet doen, zoo lang ik mg geroepen gevoel en gesterkt,
` om land en kerk te waarschuwen tegen een faktie, die broeders
I van elkander vervreemdt, en den stillen arbeid aan de opbouwing
van Gods koninkrijk leert minachten en achterstellen bij het meê-
" doen aan politieke manoeuvres, en het hanteeren van vleeschelijke
· wapenen. Ook de ,,vrije" universiteit is, wel verre van een gees-
* telijk karakter te vertoonen, een stichting, welke met middelen tot
stand komt, welke de Schrift ,,vleeschelijke" noemt. En daarom
_ is zg mij tot een ergernis, en verwacht ik, dat zij veel kwaad
, zal doen.
Met een toenemend gevoel van droefheid in het hart, heb ik
{ deze bladzüden, te midden van vele en velerlei bezigheden, ter
‘ neêr geschreven. Van harte hoop ik, dat zij veler oogen zullen
A openen voor het ongeoorloofde van het plan, dat de rustelooze
geest van Dr. Kuyper nu weêr eenigen tijd bezig heeft gehouden,
en dat door hem wordt verdedigd met argumenten, die een kalme
toetsing niet kunnen verdragen.