HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 64

JPEG (Deze pagina), 855.01 KB

TIFF (Deze pagina), 6.93 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

62 "
de formulieren onzer kerk nu homoiopatisch of allopatisch? Zijn
ze den Romanisten of den Germanisten onder de rechtsgeleerden
genegen? Zijn de H.H. .Hovy, Seefat c. s. en de curatoren der
,,vrije" universiteit verplicht de ethisch­organische of de individu-
alistische school onder de staathuishoudkundigen voor te staan? Is
de Heer Fabius een romanist of een germanist? De kerkelijke sta-
tuten der vereeniging op gereforrneerden grondslag geven mij geen licht‘ f
- Dr. Kuyper wacht het heil van parlljmniversiteiten. Ik, die voor
christelijk lagere scholen zal blijven ijveren, maar het betreur, dat Z
reeds zoo vroeg een klove wordt gedolven tusschen de kinderen van i
het gemeene vaderland - ik doe niet meê aan het stichten van ij
een hoogeschool, waar alleen geestverwanten (en dat nog wel in
zeer engen zin) elkander ontmoeten zullen , en allen gebonden zijn ij
aan een kerkelijk formulier, dat meer dan 250 jaren oud is. Ik
doe niet meê aan ’t verfoeien van universiteiten, waar mannen als W
Beets, de Geer, v. Oosterzee, Hasebroek, Doedes, Beynen, Groen,
in één woord, onze uitnemendsten gevormd zijn. Ik zou het een
ramp achten, dat het roomsehe stelsel het onze werd, en blijf de
vrijheid onmisbaar achten voor hoogleeraren en studenten. Een `
hoogleeraar mag niet leeren wat met goede zeden en den eerbied i
aan de wet verschuldigd, strijdig is. Overigens - zij hij vrij!
Ik weet zeer wel, dat de Regeering in ons land meestal profes­ .
soren benoemt, die geen belijders zijn van het evangelie. Maar ·
wat verhindert ons, indien wij dat noodig achten, naast hen privaat-
docenten te plaatsen, die het licht van ’t christelijk geloof laten ‘_
vallen op het terrein der wetenschap? Indien Dr. Kuyper bijv. zich A
die meer bescheiden positie van zulk een docent had laten wel-
gevallen, ik ben er zeker van, dat hij op heel de akademie, waaraan
hij zich verbond, invloed zou hebben uitgeoefend. Is van Bilderdijk
niet meer kracht uitgegaan dan van menig hooggeleerde? Indien
Dr. Fabius (wat ik niet beoordeelen kan) de man is, om het anti-
revolutionair staatsrecht te onderwijzen, waarom plaatst hij zich
niet te Leiden naast den hoogl. Buys, om, echt wetenschappelijk,
tot het audi et alteram parlem te dwingen?