HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 61

JPEG (Deze pagina), 826.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

59
zin vrij verklaard werd. De hartstochtelükheid, waarmee het epis-
copaat faculteiten heeft opgericht, is inderdaad gevaarlijk voor de
,* vrnheid; en ik zou, ofschoon op andere gronden dan ,,de Louis
lj Blancs, Rocheforts en Gambetta’s" aan bisschoppen het recht ont-
nomen willen zien, om bijv. geneesheeren te doen opleiden. Uitm-
­·g, momïiwmsch ook in de geneeskunde, is even ongerijmd als op het-
jj zelfde terrein antirevolutionciir te zijn. Niet de ijver voor de
wetenschap, niet de liefde voor het beginsel der vrüheid, maar
ijver voor een politieke partü doet hier handelen, en voert tot
zelfbedrog - of tot misleiding van anderen.
Dr. Kuyper geeft zelf toe, dat men in Duiischlcmd tot de vrijheid
van het hooger onderwijs nog niet gekomen is. Maar Amerika is
haar Dorado. Ach, wie vindt in dat wonderland niet het land
van zün droomen? Daar treffen vvij naast de universiteiten, door
particulieren met vorstelijke mildheid gesticht, de hoogescholen van
den Staat; indien ik mij niet bedrieg, is de jongste universiteit,
die er verrees, (die van Wisconsin) een staatsinrichting, welke op
. vele beroemde zusteren boogen kan. 1) Vergeten wij ook niet, dat
het zijn bedenkelijke zijde heeft, alles was in dat jonge, gistende
land geschiedt, te vergelüken met en aan te prijzen aan onze in de
historie wortelende europeesche volken. Zoodra N. Amerika meer
lj zich gaat consolideeren, zal ook daar de behoefte ontstaan (reeds
zijn er voorteekenen van) aan meerder centralisatie.
Ik kan, inderdaad, niet inzien, dat de nvergelrjkende rechts-
l studie" voor Dr. Kuyper zulke bemoedigende resultaten oplevert.
j In Engeland één vrije hoogeschool; in België twee, maar met
,,de remsch0en" van een jury d’examen; in Frankrijk sinds vijf jaren
vrije universiteiten, die nu reeds bedreigd worden; in Duitschland
niet ééne vrije hoogeschool evenmin als in ons Vaderland, en in
N. Amerika reeds nu Staatsscholen wedijverend met de vrije. Dat
i is alles! Ik vind het niet veel, en begrüp niet, hoe Dr. K. kan
Y spreken van alle ,,vette schoof," aan zijn beginsel toegewezen,
E *1) Zie Dr. D. Buddingh. De school in de Vereen. Staten van N. Amerika, bl. 199.
tl

x