HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 59

JPEG (Deze pagina), 786.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

57
l
Geheel in den geest van Calvün heeft John Knox verordend,
dat in Schotland in iedere stad van eenige beteekenis een gymna-
sium zou worden gesticht, waar ’t onderwijs, behalve de oude talen,
j logika, mathesis, physica en rhethorika omvatten zou, terwijl reeds
‘ het eerste schotsche reglement op de kerkelijke tucht een afdeeling
i, bevat over de universiteiten. 1)
l Genoeg reeds om te bewijzen, dat de historie mij volstrekt niet
in het ongelijk stelt, als ik beweer, dat de Kerk een universiteit
G mag stichten, en dat ook protestantsche, ja gereformeerde kerken
E van dat recht gebruik hebben gemaakt.
Het beroep van Dr. K. op Gijsbertus Voetius is, zooals wg reeds
herinnerden, niet hetzelfde als een beroep op de historie. Boven-
dien is zelfs het weinige recht, dat de schrüver der ,,Bede” had, om
» zich hier op den vermaarden utrechtschen canonicus te beroepen,
aangetoond door den docent van Velzen, in ,,de Bazuin" van
5 Maart l.l. Wie moet hier vragen om een ,,Corrigendum ?"
S
Veel korter kan ons antwoord zijn op hetgeen Dr. Kuyper, zich
houdend aan den eisch der wetenschappelijke methode, heeft ont-
ji leend aan de vergelijkende reehtsstadie. Hij heeft zgn lezers rond-
l geleid bh onze ontwikkelde naburen, voorts door Engeland en
N. Amerika, en beweert nu dat hetgeen daar geschiedt mij van
ongelük overtuigt. Overal ziet hij de vrije universiteit gevestigd of
in aantocht.
i Ik geef slechts enkele opmerkingen, die de betoogkracht van
i " het door Dr. K. aangevoerde tot zeer kleine proportiën terug leiden.
Wat zien wij in België? Twee Staats-universiteiten, en voorts de
Katholieke hoogeschool te Leuven, waar de wetenschap is onder-
worpen aan het geloof, en de liberale hoogeschool te Brussel, waar
het libre examen voorzit. Maar wat is ’t geval? Dat het hooger
onderwijs in België, ter wille van die twee vrije (?) universiteiten, zucht
onder een jury 0l’exainen, waarvan men al de ellende kan beschreven
I
j 1) Zie Rudloff, Gesch. der Ref. in Schottland. p. 103.
ä