HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 58

JPEG (Deze pagina), 769.83 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

ee
l
van wien alles uitgaat. HQ benoemt de professoren of wüst hen
althans aan, 1) maar deed dit in overleg met de predikanten, zoodat
wij ook kunnen zeggen, dat de predikanten van Genève Beza had-
in den benoemd tot rector, en züne kollega’s tot gewone hoogleeraren. 2) l
Bij de inwijding de1· school, 5 Juni 1559, opent en sluit Calvijn de ‘
plechtigheid. Hij had dan ook voor het kerkelüke karakter der i,
akademie gezorgd; immers lezen wg in de aanhef der ,,Leges Ace.-
demiae Genevensis" dat de predikanten en de professoren bekwame
leeraars moesten kiezen, en dat de verkozenen aan den Senaat B
moesten worden voorgesteld, en hun keuze door dit lichaam moest E
bekrachtigd worden. Was nu Calvijn tevreden met die inrichting
voor liooger onderwijs? Neen, hg had gewild, qu’0u eut pu etctblir,
des docteurs pour toutes sortes de fueultés. Cellérier roept dan
ook uit: ,,Chose remarquable, Calvin cherche a organiser des »
cliaires tout à. fait étrangères à. la théologie, comme celles de droit
et de médicine. Ici ce n’est plus de l’église qu’il s’agit. C’est le
pays tout entier qu’il veut instruire et développer."3) En reeds bn S
de uitvaardiging der wetten van de akademie treft ons aan ’t einde
deze volzin: ,,En indien dit, (zooals wij hopen, vertrouwend op Gods (
goedheid) ons door God, aan wien wij deze plannen danken, ge- g
lukken mag, zullen wü zoowel over de volmakiug van hetgeen reeds t
is aangevangen, als over hetgeen er toe behoort, wtj bedoelen het
ouclerwäs in de reehtsgeleerdhetd eu de medieüueu, denken gaan."
In het IV. deel van ’t Bulletin de l’histoire du protest. français, ·
bl. 16, kan men zien, hoe Calvijn niet heeft gerust, voordat naast
de leerstoelen voor theologie en filosofie er ook een voor de ge- i "
ueeskuuist werd gesticht. t)
*1) Zie 0. R. t. a. p. bl. 3lO.
2) T. a. p. bl. 545.
3) Zie Stähelin. p. 487.
4) Cellérier zegt (zie Bulletin IV, p. 18): Toutefois l’Eglise, representée par la
personne de ses deux premiers chefs, Calvin et Théodore de Bèze son successeur, Q
avaiï. eu Pinitiative et de la fondation de Pacademie, et de celles des écoles de droit E
ct de medicine. j
il
x