HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 54

JPEG (Deze pagina), 798.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

52
de universiteiten eigenlijk zijn voortgekomen, voor haar een zeer
milde en liefhebbende moeder geweest; met haar kracht en haar
f licht heeft zij haar doordrongen, en er voor gezorgd, dat het in- _
stellingen waren, waar het verstand van alle goedgezinden het ééne H
hoogste doel in het oog hield. Alle welke dingen, als de band
met de kerk verbroken is, uit elkander vallen." Welnu, zoo lang
de eenheid der kerk niet gebroken was, en zij overal werd erkend,
had zij niet vaak van noode hoogesoholen te stichten, maar dat zü
het recht er toe zich niet ontzegde, blükt o. a. uit de stichting der
‘ rechtssehool te Rome, der universiteit te Toulouse, en uit haar
begrip van hetgeen een universiteit is. Immers alle ware room-
sehen zeggen met Busz1): ,,Eine Universität is die Corporation
von Lehrern und Schülern, welche meter Auyïsieht und Leimmg
des Aposlolischen Smhls zur Verbreitung und Befestigung des Christ-
lichen Glaubens in jeder erlaubten Facultät die Wissenschaften zu
lehren, in denselben die Lehrermächtigung zu ertheilen, und als
höohste wissensohaftliche auctorative [nstanz zu wirken berufen ist."
Dezelfde schrijver konstateert even als wij, dat de universiteiten
,,unte1· dem Schutze und der Pflege der Kirche und oft durch sie
errichtet worden."
Ook omtrent dit punt kunnen wij gerust het getuigenis der ge-
schiedenis afwachten.
Maar nu de protestantsche kerken! Wat er aan is van Dr. Kuyper’s
beweren, dat in luthersche landen de overheid eenvoudig als summus
episeopus optrad, bleek ons. Wat zegt hij van de gereformeerde
kerk? ,,Dat zij met bewustheid een standpunt heeft ingenomen, dat e
heel mijn beweren afkeurt, uitsluit en verwerpt." Volgens den schrij-
ver der ,,Bede" mogen gereformeerde kerken geen universiteit stich-
ten. En om dat te bewijzen, beroept Dr. K. zich op hetgeen Gij s-
bertus Voetius er van zegt. Hier is de redeneering van mijn
,,correotor" niet helder. Hij is bezig de gesehiedeïais tegen mij als
’1) Der Unterschied der Kath. u11d der Prot. Universitäten, aangehaald door de
Ram.