HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 50

JPEG (Deze pagina), 810.18 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

48
nicht geläugnet werden; hier ist aber blos von dem ursprünglichen
und ausserdeutschen Zustand die Rede/’
Ieder begrijpt dus, dat Dr. Kuyper’s beroep op de wording van ,,x,
die overoude universiteiten niet veel kracht bezit. En die bewijs-
kracht wordt tot niets herleid, als wij nagaan, hoe de duitsche ·
universiteiten zijn tot stand gekomen.
Immers wat zegt von Raumer in zijn beroemde Geschichte der
Pädagogik (Th. IV S. 6): ,,Der Ursprung der Universitäten Bologna
und Paris ist ungewis, auch die Anfänge der zwei englisohen
Universitäten Oxford und Cambridge sind dunkel. Das gilt von K
keiner deutschen Universität; man kennt bei allen die Geschichte
ihrer Entstehung. Deutsche Fllrstea, welzfllohe und geislllche, waren
ihre Stifter, mit Ausnahme der wenigen, welche durch ehrenwerte
städtische Magistraten gegründet wurden. Dankbar ehrte man das .
Andenken der Stifter, indem man die Universitäten nach ihren Namen
nennte." 8 j
Wil men nog een citaat? Dr. O Krabbe zegt in zün geleerd ,2
werk: ,,Die Universität Rostock" op bl. 8, dat de oudste der uni-
versiteiten haar oorsprong te danken hebben aan ,,dem Streben und
dem Wünsche der Landesherrschaft, der Wissenschaft eine PHanz­
statte zu begründen und dadurch der Kirche zu dienen, welche
als die eigentliche Pflegerin des Wissens noch immer betrachtet M
wurde. Deshalb erfreute sichauch die Universität schon von ihrer
Stiftung an bedeutender Dotationen. Einen analogen Character hat ,
die Stifting aller in dieser Periode gegründeten Universitäten." lj
Hoe weinig grond had dus Dr. Kuyper voor zijn triomfantelijke X
woorden: ,,Waan nu niet, dat deze regel alleen voor Italië door- *
gaat, want ook in het overige Europa ontmoet gij hetzelfde ver- ’
schi_jnsel." Maar hij brengt misschien mijn vinger bij dien anderen
volzin in zijn ,,Bede", die aldus luidt: ,,En wel wordt natuurlijk
voetstoots door mij toegegeven, dat de duitsche universiteiten na
de Reformatie bijna zonder uitzondering door de landsvorsten zijn
gesticht"; doch wij vallen hem daarbij in de rede, vragende: ,,nä
de Reformatie ?" Maar in 1348 stichtte Keizer Karel IV de hooge- =
jj