HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 47

JPEG (Deze pagina), 857.70 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

» 45
è
Doch is het dan niet waar, dat, zoo als von Savigny beweert,
de hoogescholen te Bologna en te Parijs, de voorbeelden, waar-
? naar zoovele universiteiten in de middeneeuwen zich regelden, haar
vroeg ,,öffentlich angestellt und besoldet" werden, en de school ,,künstlige Pflege
bedurfte." Dat klinkt toch wel eenigszins anders dan de ,,Bede."
j Dr. Kuyper gaat voort: ,,De Universiteit in Vercelli is gesticht door de particu-
l liere vereeniging der hoogleeraren te Padua, en dat wel op aanzoek en uitnoodiging
i van de stedelijke regeering, zonder dat deze evenwel over de stichting ook maar
’ iets te zeggen had."
K Von Savigny begi11t zijn verslag van deze school met de woorden: ,,Auch die
, Schule von Vercelli is ganz ohne Einflusz auf die Wissexxschaft geblieben, und mehr
l wichtig wegen des Lichtes, das sie über die älteste Verfassung der Universitäten
j überhaupt, und über die Geschichte von Padua besonders verbreitet." Dat de regee-
, ring niets over de stichting ,,te zeggen had", is niet juist. De stad beloofde 500
g woningen te leveren tegen hillijken huurprijs, bezoldigde veertien leeraren, ­- en
l` hield aan zich de behandeling van Crirninalsachen. Van dit contract, dat voor acht
j jaren gesloten werd, zegt v. Savigny, ,,ob es zur wirklichen Ausführung kam, ist
nicht bekannt. Zwar finden sich im dreizehnten Jahrhunderte einige Spuren vom
Daseyn einer Schule in Vercelli, aber zu einer bedeutenden und bleibenden X‘Virk­
3 samkeit ist sie gewiss niemals gelangt".
Van Arezzo zegt Dr. Kuyper: Roffredus van Benevent wordt reeds in 1215 als
hoogleeraar te Arezzo vermeld, terwijl toch eerst in 1356 sprake is van een privi-
ii legie aan de daar bestaande school door Karel IV geschonken?
Von Savigny deelt 1neê, dat ook deze hoogeschool aan een verhuizing uit Bologna
haar ontstaan te danken had, en door een contract aan de stad was verbonden.
Ook is het de waarheid, dat in het privilegie van 1356, waarbij Arezzo het recht
van Stadium Generale verkreeg, wordt gewaagd van een vroeger verleend privilegie,
i dat door de burgeroorlogen was zoek geraakt.
·‘ Dat Keizer Frederik II in 1224 te Napels een hoogeschool heeft opgericht, kan
i, ook Dr. Kuyper niet loochenen. Dat zij niet buitengewoon veel gepresteerd heeft,
K is een getuigenis, hetwelk ook kan worden afgelegd van meer dan een universiteit
K ,,durch eigene Kraft und inneres Bedürfnis" verrezen. Maar de keizer deed hier
r dan toch een school verrijzen.
Van de scholen te Peruggia, Piazenza, Modena, Rheggio, Pavia en Turin kunnen
we niets zeggen, daar hetgeen v. Savigny er van mededeelt zeer luttel is, on al
il zeer weinig kracht bijzet aan Dr. Kuyper’s beweren. Zoo lezen wij van Reggio’s
; school ,,dat er zich sporen van late11 vinden i11 de 12e eeuw," van de school te
” Turin, dat zij in 1405 een pauselijk, iets later een keizerlijk privilegie verkreeg,
i ,,auch ist keine Spur von dem früheren Daseyn einer Schule daselbst vorhanden."
K
Ja gw Y g j Y _ ,