HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 45

JPEG (Deze pagina), 829.29 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

X .
ä 43
èä van hem mocht eischen. Hij heeft gepoogd te bewijzen, dat niet
ä alleen het jas constitutarn, maar ook het jas constitaendarn mün
` ‘ beweren, dat Staat en Kerk de aangewezen machten zijn, om Uni-
', versiteiten te stichten, omverwerpt. Ach, hoe heb ik volgens hem
ë ,,in het honderd geproken;" ,,willekeurige en oppervlakkige opiniën
hi verkondigd !" Hoe beschaamd 1noet ik staan tegenover den man,
li die met mij handelen ging ,,naar de heldere, onder alle lieden van
wetenschap geijkte methode."
Waarin bestaat die methode? Dat allereerst de geschiedenis van
M het recht op het gegeven punt haar licht doe vallen.
` Hoe is nu Dr. Kuyper bij dat historisch onderzoek te werk ge-
gaan? o Hij heeft het zich niet büzonder moeielijk gemaakt. Te
goeder ure is hem in handen gekomen het derde Deel van von
Savigny’s werk: ,,Geschichte des Böniischen Rechts." Na dat gelezen
te hebben zegt Dr. K.: ,,een grondig onderzoek" is nu overbodig.
Von Savigny toch zal op afdoende gronden hebben betoogd, dat
,,het voor de stichting van een universiteit in het allerminst geen
Q vereischte was, dat de plaatselijke overheid, of de paas of de keizer,
als rijksoverheid, aan zalk een aniversiteitsstichting een recht-
streeksch aandeel nani."
ïä Nu ken ook ik een groot gezag toe aan het oordeel van v. Sa-
, vigny, aan wiens verdienste de hoogl. W. Modderman nog onlangs
zulk een warme hulde bracht; maar is het wel zoo bijzonder weten-
schappelijk te zeggen: Ik onderzoek niet meer - v. Savigny deed
dat, en bij zgn resultaat leg ik mij neder?
i Het werk van den duitschen geleerde, waaraan Dr. K. zulk een
ä groot gezag toekent, is reeds bijna een halve eeuw oud. De tweede
_ druk zag in 1834, de eerste reeds 12 jaren eerder het licht. Hoeveel
ë is er na dien tijd niet gearbeid op historisch gebied; hoeveel is er
ä niet aan ’t licht gebracht, dat betrekking heeft op de oudste geschie-
lj denis onzer universiteiten! Gaat het dan wel aan, te zeggen: ik houd
‘° mij aan hetgeen v. Savigny heeft geleerd en beweerd? Bij andere
historische onderzoekingen heeft Dr. Kuyper niet alzoo gehandeld.
Bovendien bracht het plan, de aanleg van v. Savigny’s boek niet