HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 44

JPEG (Deze pagina), 781.11 KB

TIFF (Deze pagina), 7.10 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

1
42 ä
rechtspersoon van de ,,Vereeniging voor Hooger onderwijs", vol-
gens welker Statuten de curatoren wel degelijk hoogleeraren mogen _
benoemen, ­­- ik antwoord: Wat gij gaat stichten is hoogstens een •
althehoeum of tlltlstre school; of eene inrichting, waarop het onder-
wijs wordt aangevuld, dat aan staats- of stadsuniversiteit gegeven i
wordt. {
Dit wat het stellige Staatsrecht aangaat. En het stellige Kerk- ·
recht? Om te bewijzen, dat onze kerkelijke wetten en reglementen
het recht aan particuliere vereenigingen niet betwisten om vrüe
universiteiten op te richten, herinnert Dr. Kuyper, dat nergens _
,,aan eenig Kerkbestuur bevoegdheid tot oprichten van een univer-
siteit wordt toegel<end." En daaruit zou dan volgen, dat de Kerk aan
de eerste de beste vereeniging, die het beproeft, dat recht wel
toekent? Ik vat die redeneering niet. Immers het zou zeer goed
kunnen zijn, dat de Kerk een eigen universiteit oprichtte, en daar- jj
naast de particuliere vereenigingen vrijelijk liet begaan. Maar onze
kerkelijke wetgevers hebben aan deze dingen niet gedacht. De
redenen daarvoor op te sommen, is hier niet noodig. Ze liggen
echter voor de hand. De bewering van Dr. Kuyper ,,dat de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk trouw aan haar Gereformeerd beginsel
zal worden bevonden, om zich nooit ofte immer tot zoo ongerefor­ nl
meerd misdrijf, als de stichting eener universiteit vtm Kerkswege
te leenen" is reeds weersproken door iemand, die meê mag spreken.
De docent S. van Velzen zeide in de ,,Bazuin" van 5 Maart l.l.:
,,Ik geef eene andere verzekering. Als de hooggeschatte schrijver
het voorrecht verkrijgt, de eerstvolgende Synode bij te wonen, en
iemand het voorstel doet, met aanwijzing, dat de Heere de mid- ä
delen ons schenkt, om eene Universiteit op te richten, dan zal
Dr. Kuyper geheel de Synode uit één mond den Heere hooren I
prijzen en zeggen: Geloofd zij Godl Eene Universiteit van de
Christelijke Gereformeerde Kerk !" nl
Van het stellige kerkrecht kunnen wij nu afstappen.
Dr. Kuyper heeft echter meer gedaan, dan men, strikt genomen