HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 43

JPEG (Deze pagina), 789.98 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

Ԥ
41
aanleiding van het lot, dat de amendementen des heeren Jonck-
bloet getroffen had, zeide: ,,De echte vrijheid, de vrijheid zonder
Y boei of remschoen, is in het ontwerp, gelijk het den hamer des
Voorzitters gepasseerd is, niet te vinden. De minister en de meer-
derheid der Kamer durfden haar niet aan. -­ Had men tot die
onverminkte liberaliteit den moed gehad, dan kon er nu van vrij-
f heid op voet van gelijkheid spraak zijn. Thans is dit niet het
geval. -­ Uitblijven zal de vrüheicl van hooger onderwijs in de
niet gecastreerde beteekenis van het woord.”
* Welnu, als dat zoo is, dan begrijp ik niets van dat optreden
met de leuze: Thans krijgen wg een vrije universiteit. Het is wel
bezwaarlijk, de vrijheid zich als ,,gecastreerd” voor te stellen -
i maar aan een krachtelooze, een deerlijk verminkte doet, volg ens
Dr. Kuyper zelf, de vrijheid denken, waarin ook de hoogeschool
op gereformeerden grondslag zich zal kunnen verheugen. Zij zal
, den naam hebben van een universiteit - maar haar leeraren zullen
" niemand kunnen vormen en voorbereiden ,,tot het bekleeden van
maatschappelijke betrekkingen ,” om te spreken met art. 1 der wet
op het hooger onderwijs. Kinderen mogen elkander op hun feesten
allerlei grootsclie titels en waardigheden toekennen - buiten de
speelkamer beteekenen deze niets. De ,,vrije" hoogleeraren zullen
candidaats-examina afnemen en doctorale exaniina; maar dat alles
is als niet-gedaan buiten de kamer, waarin de ,,vrije" professoren
v hun diploma’s uitreiken. Deze documenten hebben, zoo staat er in
E een der reglementen, welke ,,de Heraut” mededeelde, slechts ,,een
wetenschappelijke en zedelijke waarde." Doch ook dat staat nog
. te bezien. Niemand zal aan meer dan één der thans benoemde
,,hoogleeraren" groote kunde ontzeggen; maar art. 2 hunner statuten;
maar de wijze, waarop een gereformeerde encyclopedie ter sprake
kwam, en nog vele andere verschijnselen geven reden tot de vraag:
g ,,zal door die Hvrüe universiteit" de wetenschap gebaat, zullen
° H _ haar diploma’s als een brevet van bekwaamheid aangezien mogen
worden?"
j Blijft Dr. Kuyper nu nóg zich beroepen op de erkenning als
ri g 4