HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 39

JPEG (Deze pagina), 834.99 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

_Wzä_Z;;n;_¤;j,;;;­;;,­ç_·,,..1·..,;,` :,·..,»,,,.,- ._-,.. :_ ,,1;;. :,,r`y,;.,,, ,.,_,,,__,¢,`.g,,_«.`.;.~, _,,,_r,,_v_,:__~,;1;,___ä)r·,,l_;;r:_"‘)__*__ $,..6,*, ,___`N¤·~__'_~/__k"` 4___ `, vg-" 4 ­:­~¢_;`v"r-v-;-a ( WI" rr
37
5 December gehouden, kwam de genoemde Vereeniging feitelijk tot
stand; de concept­statuten werden, nagenoeg onveranderd, gear-
resteerd; een voorloopig bestuur werd verkozen, en een circulaire
goedgekeurd, waardoor de zaak naar buiten zou worden aanbevo-
len. De circulaire, waarvan hier gesproken werd, is te vinden in i
,,de Heraut" van 15 December, en mede onderteekend door de
H. H. Hoedemaker, Kuyper, van Ronkel en Rutgers.
Een week later lichtte Dr. Rutgers nog eens het plan toe; want
opmerking verdient, dat slechts hij en Dr. Kuyper, nu en dan bij-
gestaan door de H. H. Hoedemaker en van Ronkel, in de pers deze
zaak hebben verdedigd. - De Heraut van 16 Maart berichtte: ,,Om­
. . trent de onlangs opgerichte vereeniging voor Hooger Onderwijs, op
den grondslag der gereformeerde beginselen, verneemt men, dat niet
alleen de statuten door Zijne Majesteit den Koning zijn goedgekeurd,
` maar dat ook het getal van predikanten, die hun zedelijken steun
haar boden, alsmede dat der donateurs en leden, gestadiglijk
toeneemt?
Doch wij hebben voor ons doel niet verder te gaan. Uit de au-
thentieke mededeelingen van ,,de Heraut" is ons duidelijk genoeg
gebleken, op welke wijze de dusgenaamde ,,vrije universiteit" tot
stand komt.
De Heeren Kuyper en Rutgers hebben het denkbeeld van zulk
eene stichting in de pers en onder eenige geestverwanten aanbevo-
len. Men is eerst en petit comité samengekomen, en heeft vooral
gezorgd, dat niet alleen het iioodige maar ook het kostbare van
zulk een hoogeschool duidelijk uitkwam. Toen het denkbeeld bijval
vond, en er giften van vijf en twintig ctiiizemt gulden inkwamen,
heeft Dr. Kuyper, trouw bijgestaan door Dr. Rutgers, een mecha-
nisme ontworpen van statuten, reglementen en instrukties, dat ge-
leidelijk in elkander gezet en in werking gebracht werd. De benoe-
ming van directeuren, curatoren, hoogleeraren, enz. het liep alles,
· zóó als het door de twee eerst-benoemde professoren was beraamd,
en aangenaam moet het voor hen wezen, onderworpen te zijn aan
ewtten, welke zij beter dan iemand kunnen interpreteeren,