HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 38

JPEG (Deze pagina), 830.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.19 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

36
Hetgeen nu ,,uitgelekt" was, deed naar milder loslating ver-
langend uitzien.
De Standaard verraste dan ook nog, eer een week verliep, de
Heraitl met een bericht, dat Dr. Kuyper ,,met ingenomenheid"
las, en dat aldus luidde: ,,Gisteren viel in een vergadering van
broederen uit Amsterdam, Rotterdam, ’s Gravenhage en Utrecht het
gewichtig besluit om een Vereeniging op te richten voor liooger
onderwüs. Tevens is eene commissie van deskundigen benoemd,
om in concept­statuten de beginselen uit te werken, die voor deze
vereeniging voorloopig zijn aangenomen. Deze commissie zal den
14d<‘¤ November in uitgebreider vergadering rapporteeren. Het plan
is, dat allereerst door deze vereeniging eene theologische faculteit i ·
te Amsterdam zal worden gesticht." Daarop volgde de inhoud van
art. 2 der Statuten, beschrijvende den grondslag der vereeniging,
en de opmerking: ,,Daarin kon wel eens een toekomst zitten, A
A omdat er een beginsel in steekt."
Sommige bladen hadden reeds de namen genoemd van eenige
Heeren, die in de samenstelling dier statuten, en in de oprichting
dier vereeniging een zeer werkzaam aandeel hadden genomen, en
doen doorschemeren, dat er voor hen bepaaldelijk ,,een toekomst"
in zat, namelijk een benoeming tot hoogleeraar. Maar wij willen nu
eenmaal aan ,,de Heraut" ons houden. Binnen drie weken moesten
de concept­statuten zgn uitgewerkt, en werd de tijd voor de lezers
van ,,de Heraut" gekort, o. a. door de Heeren Kuyper en Hoede-
maker, met een geduchten aanval op de Hoogleeraren van Oosterzee
en de la Saussaye. Dat was een profijtelüke tijdkorting, profijtelijk
voor ,,het heroïeke pogen/’ gelijk Dr. K. zijn pogen noemde. (Zie
Herani van 3 Nov.). In ,,de Heraut" van 24 Nov. werden de
voorloopig vastgestelde concept­statuten meegedeeld, en reeds den
27cn November riep Dr. F. L. Rutgers ,,gereformeerde predikanten
en ouderlingen, die, persoonlijk voor zich zelven, onvoorwaardelijk
mochten instemmen met het tweede artikel op, tot een broeder- `
_ lijke bespreking van de aangelegenheden der vereeniging voor hoo-
ger onderwijs op gereformeerden grondslag/’ Op die vergadering,