HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 37

JPEG (Deze pagina), 815.72 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

ä
35
Nadat met verontwaardiging de gedachte aan een aanvullingsplan
was vveggeworpen, en er voor ingestaan was, dat ook aan een
p Seminarie niet werd gedacht, ging ,,de Heraut" aldus voort: ,,En
hoe ver men de voeten op het ijs wagend, nog van een universiteit
ligt, kan hü beoordeelen, die weet, dat zes millioen kapitaal voor
zulk een Universiteit huwelijksgift dient te zijn .... Meer voorshands
· niet. Als alleen dit nog: dat men klein bij den weg en zeer be-
, soheidenlijk wil handelen, alsmede, dat er ook reeds geld inkwam.
,,Een begin van büdragen, waaronder giften van en twintig
l duizend gulden zün."
Deze woorden maakten op ons een gemengden indruk. Ze deden
« , denken aan iemand, die er slechts noode toe overgaat, iets te
zeggen van hetgeen hij weet; hij laat dan ook slechts iets uitlekken.
En voorts verrieden zij het met hoe groot een welgevallen men
die groote sommen gelds toevloeien zag.
T Van geestdrift getuigden die woorden niet. Er sprak geen hart
á uit. Zóó gewaagt men niet van eene zaak, waaraan men zgn
leven met vuur en blijdschap wijdt. En dan die zes millioen ka-
pitaal! ­- Aan het slot der ,,Bede" wordt als ,,prachtig citaat"
dit woord van von Savigny aangehaald: ,,Wat de universiteit van
Parijs zoo zeldzaam machtig maakte, was hare armoede. - Maar
juist door dien geldelijken nood verkreeg heel de stichting een
zuiver geesteltjk karakter, zoodat ze alleen in geestelgke meerder-
' heid kracht zocht, en even daardoor onverwinlijk stond tegenover
alle Staatsinvloeden."
Ik vind die woorden ook zeer fraai; maar voor Dr. Kuyper en
zün ,,medestanders" zijn het niets dan woorden. Een bruid, die
zes millioen meê ten huwelijk brengt, is juist niet drm. Een uni-
versiteit met zulk een kapitaal tot haar beschikking, kan nog wel
l met andere dan geestelijke wapenen strijden, en zij zal niet na-
laten zulks te doen. Wie haar de hand reiken, weten zeer wel,
` ’ waár zij het hoofd zullen nederleggen, en hebben althans in één
l opzicht niets van hetgeen de Pargssche universiteit ,,zoo zeldzaam
4 machtig maakte.”
3*
l