HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 33

JPEG (Deze pagina), 702.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.08 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

31
woorden op de vragen en bedenkingen die geopperd zijn. Br. W.
C. Breen heeft gevraagd: is het gereformeerd, dat particulieren
een universiteit oprichten? In normalen toestand zeker niet. Het
gereformeerd beginsel eischt, dat de Staat dit doe. Doet de Staat
dit niet naar behooren dan is het de roeping der kerk. En blijft
ook zij in gebreke, dan rust de verplichting op de leden. - -­­
Wanneer onze kerk weder goed wordt, kan de universiteit op de
eene of andere wüze aan haar verbonden worden."
. Br. W. C. Breen konstateerde dan ook (op bl. 24), dat uit de
toelichting van Dr. Rutgers was gebleken, ,,dat de zaak (het op-
richten eener universiteit door particulieren) in normalen toestand
met gereformeerd is."
Wel druist dit in tegen hetgeen Dr. Kuyper beweerd heeft in zijn _
Bede: 1) ,,dat het gereformeerd kerkrecht het stichten van een
universiteit steeds beschouwd heeft, als vallende ganschelijk buiten
der kerke competentie ;" en tegen zgn andere uitspraak: 2) ,,Van de
kerk toch is ganschelijk onder Protestanten geen sprake."
Maar wat is nog opmerkelijker dan dit verschil tusschen Dr.
Rl1lZgGI‘S GH DI'. Kllypêl`? De t8g87’L$p7"(ILCL]£, ’bUCl(,`L7"?i7’L de ZCLGISKB ’l’)’L6‘f
zich zelf verkeert. Ik sla óp bl. 493 van ,,Ons Program", en wat
lezen we: ,,Voor de Kerk geldt dus steeds het agendum: ze make
Ds. Kr. gesprokene wordt samengevat in 8*/, regel proza, en in drie coupletten,
waarvan het laatste aldus luidt:
De Helverwinnaar leeft!
Hij spreekt... en d’afgrond beeft,
Hoe schrikbaar ze ook moog’ tiereu.
Hij, zoo getrouw als sterk,
Doet eens zijn bange kerk
Op ’t helrot zegevieren:
Gemoedigd hem verheid, .
Hij kent zijn eigen tijd, j -
Zijn trouw zal nooit gedogen
Y Dat ’t Godlijk waarheidswoord
De kerk, die hem behoort,
Bezwijkt voor ’t rijk der logen. - I
1) ,,Bede" bl. 3*1. 9.) 'I`. a. p. bl. 37.