HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 30

JPEG (Deze pagina), 694.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

" X
28
dat daar Heer en Heere worden afgewisseld - zullen zij die uit-
gave dadelijk gaan verwerpen.
Nu is het zeker vereerend voor mij, dat Dr. K. over die 0 ge- ‘·
handeld heeft als een wetenselmppelijlce kwestie; maar ik duid het
hem zeer euvel, dat hg niet schijnt bedacht te hebben (hoe kon
hij het vergeten?) dat, zoo als Ds. Graansma het uitdrukt, voor
vele minder ontwikkelden ,, onder de grammatische eene Theologische
kwestie schuilt." Aan de zucht tot verdenken en vooroordeelen is
al weer meerder voedsel gegeven.
Arme jonge predikanten, die voortaan bü het aanroepen van den
God en Vader onzes Heeren, het vastelük moogt gelooven, dat
scherpe ooren zullen luisteren, of gij wel ,,wetenschappelijk" en
,,taalkundig" genoeg zijt, om Heere te zeggen! God almachtig
Wende in zijn goedheid ook dit kwaad af, dat Dr. Kuyper in zijn
üver voor onze moedertaal en voor den eerbied aan den Aller- '
hoogste verschuldigd, gesticht heeft door die ,,Bede om een ,,Cor­
rigendum", welke zelve een fout is, zoo niet iets ergers; en dan ·
voorwaar, geen malfoutl
II. `
Thans ga ik over tot de bespreking van de tweede ,,Bede,” welke
Dr. Kuyper tot mij gericht heeft:') ,,Het andere ,,corrigendum,”
waarmêe ge mij verplichten zoudt, geldt de schrapping op bl. 616 en i
, 617 in uw December­Kr0mIek van déze onverdedigbare zinsnede: ,,De
i vraag is bg mij gerezen: Heeft wel een vereeniging als deze het recht,
i om een universiteit te stichten, professoren te benoemen, enz.?
_ Bedrieg ik mij niet, dan is er veel te zeggen voor de stelling, dat
I alleen de Staat en de Kerk bevoegd zijn, om tot zulk een stichting
over te gaan, en zulk een radicaal uit te reiken. Wij mogen geen `¥
eenvoudigen hulponderwüzer of huisonderwüzer aanstellen, zonder
*1) Bl. '13 vv.
E l