HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 28

JPEG (Deze pagina), 808.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

· à
«
26 ,
gebruikt de een veelvuldig de zachte e aan het eind van enkel-
grepige woorden, die de ander, belnst op kortheid en kracht ver-
mijdt. De Natuur te volgen, soms te leiden, maar nooit te <~
dwingen, was het beginsel, dat wij bij het inrichten van dit blad
vaststelden .... Eene aanmerking, die zich hierbij als van zelfs j
aanbiedt, is die, omtrent het gebruik der Statenwermling des
Bijbels. Hare spelling, bij elke aanhaling als eene leuze van recht-
zinnigheid te beschouwen, kon ons niet in de gedachten komen. j
Haar even zorgeloos als dit bijv. in het zoogenaamde sohakot-testa­ H
mentje gedaan is, te vervormen, ware nog veel verwerpelijker" ....
Doch men leze zelf de plaats in haar geheel, die waarlijk is inge- 1
geven door een ,,warm en frisch geloof". Hoe zouden die mannen, I
die toen voor hetgeen ook onze beginselen zgn opkwamen, zich l
verbazen, indien zg hoorden, dat men thans met hetgeen hun
harte van geestdrift kloppen deed, de vraag verbindt of men Heer
dan wel Heere zeggen moet! Doch, zü zouden nog wel over `
andere dingen verbaasd zijn, en misschien vragen waar de ,,frisch­ .,
heid" bleef, die men wel zoo goed is aan hun geloof toe te kennen?
De mannen van het Réveil! Reeds noemden wij enkelen hunner; j
wij zouden er aan toe kunnen voegen Willem de Clercq, Heldring,
Beets, Hasebroek, Mackay en nog verscheidene levenden en dooden; H
maar ik ben er zeker van, dat zü mij allen zouden toestemmen:
1° ’tgebruik van Heere in een uitgave van den Bijbel mag nooit
beschouwd worden als een teeken van ,,warmer en frisscher geloof";
2° men moet in dezen zich alleen door het gehoor laten leiden, W.
en bijv. zeggen: Heere God; Heere, Heere; 1) en ten 3° den regel
verwerpen, dat in élk geschrift en in élke rede, om den wille van
j den eerbied aan God in onze taal verschuldigd, het woord Heere ,
moet worden gebruikt, als men spreekt van den Allerhoogste. G
,,ln élk geschrift" zegt Dr. Kuyper; maar onze psalmberijming ,
dan? Moet ik dan, op gevaar van oneerbiedig te zijn, voortaan à`
1) Zoo zeiden reeds de mannen der Staten-Vertaling: mchtemock, prout euphoiiia
postulabit; af, ofhe en oft, spectanda euphonia.