HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 27

JPEG (Deze pagina), 812.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.25 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

I
l .
25
de ajfgeschetdenen aan het Staatsrecht getoetst (1835), Het neder-
landsche zendellnggenoctschap (1848), komt het woord Heer uiterst
"ïj‘“ zelden voor; de Heer Groen gebruikte bijna altüd het woord God
l als hij van den Allerhoogste sprak, en den Heiland noemde hij Heer
l ‘(zie Het Ned. Zend. bl. 89 o. a.). Ik meen te mogen zeggen, dat
3 de voortreffelgke man aan dat gebruik zich, ook later, vrij wel ge-
l houden heeft, en dat hij nergens eenige voorliefde voor de e achter
Heer heeft aan den dag gelegd. In zijn Ongelocf en Revclatte
2d@ druk bl. 157 lees ik: ,,De Heer sprak: er zij licht en er was
w licht !" Men neme inzage van bl. 449 Grondwetsherziening en eens-
gezindheid; van bl. 325 der kostelijke ,, Verspreide geschriften? en
van het slet van dit geschrift: ,,Wij gelooven, Heer! vermeerder ons
geloof!" Men lette op bl. 2 van ’tHandboeh der Gesch. van het
Vaderland, waar we lezen ,,Welgelukzalig is het volk, wiens God
de Heer is,” en nog in de laatste Nederl. Gedachten op bl. 400
3 staat: ,,Komt tot mij, zegt de Heer." In het bekende Adres der Zeven
è Haagsche Heeren trof ik eenmaal Heere, meermalen Heer aan. - 1
In de Beroemde ,,Nederlandsche Ste1nmen", een der opmerke- ·
lijkste organen van het Réveil, komt in het nommer van 24 Mei
1834 een klein stukje voor over ,,de spelling en schrijfwijs," welke ‘
de medewerkers van dat tijdschrift volgen zouden. De redactie
herinnert, dat niet al de stukken dezelfde spelling hadden en zegt:
,,Ook in deze schijnbare geringheid hopen wij onze onafhankelijk- "
` heid, zoowel van elken partij­zin, als van den heerschenden tijdgeest J
(eene onafhankelijkheid, welke echter het bestaand gebruik niet
veracht) te vertoonen.
,,Zoo toch kan de vrijheid der meeningen aan de zijde der een- _
parigheid van beginselen en gevoelens, worden geëerbiedigd. Deze
vrijheid is, dunkt ons, in het taalkundige niet klein te achten.
Dikwijls worden alleen door haar die eigenaardigheden en schake-
ringen van stijl, welke men zoo gaarne behoudt, bewaard. ‘) Zoo
1) ,,Ee11vorrnigheid is dan ook de vloek van het moderne leven" betoogde in een
keurige voorlezing Dr. Kuyper.