HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 24

JPEG (Deze pagina), 787.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

l.
22
komen. Mij is het wèl, waar waarom moest hier het ,,HEERE"
wüken voor Dr. Kuyper’s Je/tom? 1)
In het lm nonnner van de ,,Heraut" eindigt eene meditatie over ~
,,Het gespeende Kind" met de woorden ,,stil bij uw Heer", en in
hetzelfde 2de nonnner van het zoo vaak reeds genoemde blad,
waarin eene gunstige aankondiging van mijn prent­bijbel met inge
nomenheid wordt overgenomen, heet het, dat de Heer zgn kinderen ’
kastijdt. Des aanhalens zou te veel worden. Maar wat dunkt u
van de vrijmoedigheid des Heeren Kuyper, die mij openlijk als
een wonbetwistbare fout" aanrekent, welke dringend ,,korrektie"
behoeft, wat hij zelf zich veroorlooft, vele malen? O gü ,,gerefor-
meerden" in den lande - onderwerpt toch de geschriften van Dr.
Kuyper met haaste aan eene grondige ,,oversieninghe", want ,,suy-
ver” zijn ze niet.
Met het spellen van Gods heiligen naam in een bijbel, die zich
aan de Staten-overzetting houdt, hebben wü thans afgedaan. Nu i
nog, maar wat beknopter, het antwoord gezocht op de vraag: moe- eb
ten wij ,,in élk geschrift en élke rede” als men ,,God” bedoelt, niet `l
,,Heer" maar ,,Heere” zeggen, op poene van ons ,,oneerbiedig en
ontaalkundig" te hooren noemen? Wat dat taalkundige betreft, al-
lereerst een woord. Het behoefde door Dr. Kuyper niet betoogd te
` worden, dat de 0 achter sommige woorden geplaatst, aan hun be-
_ teekenis eene nuance kan geven. ,,Vrouw Brederoö" is zeker iets
­ anders dan ,,Vronwe Brederode"; maar als het waar is, dat de _
° laatste ons ,,een jonkvrouwe voor den geest roept van overouden
adel", dan begrüp ik niet, met welk recht Dr. Kuyper ,,op die slot-
R e zeer naijverig” is, als het ,,zijn levensgezellinne geldt", aangezien
mj op de predikaten, die hier aan een ,,Vrouwe Brederode"
’1) Ik kan niet veronderstellen, dat hij welgevallen heeft in den Bijbel ten jare `
1762, ,,gedrukt voor minnaars der zuivere Nederlandsche spraak, ter wegneming
der belennneringen, door de verouderde spelling enz. in ’t lezen veroorzaakt," in
welken bijbel ,,om gewichtige en bekende redenen Gods Gedenk­Naam Jehovah ‘
onvertaald is gebleven? A
jl