HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 23

JPEG (Deze pagina), 785.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.27 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

21
de bewuste E geen beteekenis gehecht. De groote letters waren
voor hen de nota chcwueteristiea. van Jehova’s naam. Dit heb ik
·* ook altijd in mijne uitgave geëerbiedigd; daar vindt gij overal HEER
of HEERE inet kapitale letters, waar deze in de oude Bijbels ook
voorkomen; maar gelijk ik niet meer schrijf : zone, sprake, enz. zoo
vind ik, dat wij door niets meer gehouden zijn, om achter het
h woord HEER steeds de E te plaatsen.
Laat men, als dat niet mag, dan liever de geheele Staten-verta-
ling overnemenl Zóó handelt o. a. nog de eerwaarde C. van den
Oever in zgn Feeststoffen. ‘) Neemt men echter de vrijheid, om
‘ de spelling van den Staten-Bübel te modernizeeren, dan moet
en mag men doen, wat Dr. Kuyper heeft gedaan in zijn Leerredenen
(1871 te Amsterdam bg de Hoogh en O°. verschenen), waar hij op
bl. 43 drukken liet: ,,de Heer der heirscharen is met ons,2) en op
bl. 4:4: ,,Laat af, spreekt de Heer, en weet dat ik God ben:" en
t. a. p. op bl. 60, 75, 145 enz spreekt van Heer, en niet van
__ Heere. Ja zelfs meer dan eens treft ons dat verschijnsel in de
stichtelijke opstellen van Dr. Kuyper in ,,de Heraut;" bijv. in NO 33
in eene overdenking, welke heet: ,,Wandelt in de vlam van uw vuur,"
waar wij lezen: ,,Vrees dan niet, dat de Heer u dat vuur zal uit-
blusschen." In N° 32 van ,,de Heraut" treft een stukje onze aan-
dacht: ,,Lieflijke Redenen ," zoo het heet, naar aanleiding van Spreu-
ken 15:23; `gij ontdekt, uw Bijbel opslaande, dat vs. 26 is be-
doeld, en wat leest gij daar? ,,Des boozen gedachten zgn den HEERE
een gruwel, maar die der reinen zijn lieüijke gedachten? En hoe i
luidt nu die tekst in ,,de Heraut"? ,,Een gruwel van Jehovah zijn
de gedachten der boozen, maar die der reinen zijn (Hem) lieflijke
redenen." In een noot wordt hierbij aangeteekend, dat de verta-
ling eenigszins afwijkt, om den klemtoon dès te beter te doen uit-
______ l
‘1) In de vorige eeuw heeft het geval zich voorgedaan in een groote gemeente, i
dat men den voorlezer gelasten incest, niet meer ende maar en te lezen.
; 2) Op bl. E) van de ,.Bede" staat echter, dat men moet schrijven:,, Heere der
heirseharen."