HomeDe 'Bede' van dr. A. Kuyper, afgewezen door dr. A. W. BronsveldPagina 18

JPEG (Deze pagina), 788.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.16 MB

PDF (Volledig document), 47.54 MB

'•;..
16 ll
il;
moeielijk werk zou worden volvoerd. En zoo kwam het, dat in
de twaalfde zitting de hoogeerwaardige vergadering haar aandacht l
wijdde aan taalkwesties. Wat zou men zeggen: Da ofte wel Ghvj? !.__
Daar rees de schim van Aldegonde in de synode .... maar wij lt
mogen bij die kwestie niet stilstaan. Nadat Ghij het had gewon­
nen op Da, rees de vraag, op welke wijze Gods naam r·»·m~ zou
worden overgezet? ,,Het is" zoo zeggen ons de Handelingen ,,voor
raadzaam geoordeeld, dewijl er geen geschikt en gebruikelijk neder-
landsch woord is, waarmede de kracht van dit woord uitgedrukt 4;;.
kan worden, dat de overzetters het woord Jehova door het woord jj:
Heere vertalen zullen, en dat dit woord met groote letteren in den ll
tekst uitgedrukt worde. Waar dan het woord Jehova een bijzon­ `
deren nadruk schijnt te hebben, dat men daar een sterreken zal
zetten, en het woord Jehova aan de kant stellen. Dat ook de
overzetters vermaand zullen worden, daar dit woord de punten
heeft van het woord Eloh/im, te letten of het in die zelfde plaat- J
sen niet bekwamelijker door het woord God dan door het woord li,
Heere zou kunnen vertaald worden."
Bij Heringa 1) vinden wij nog vermeld, dat men in de Synode {
er een groot gewicht aan hechtte, dat in het N. Testament Gods ,;
naam vertaald was door Kupzoç; en men meende daarom, ,,op het
voorbeeld van Christus en de Apostelen, het ook te moeten terug-
geven door Heere, maar echter zoo, dat het met groote letters . J
gedrukt werd, gelijk de Engelschen hun LORD en D. Piscator zün
HEER, waar in den Hebreeuwschen tekst gelezen wordt Jehovah, ,·
welk woord ook de Franschen in hun vertaling door l’E'terr¢el J
. hebben uitgedrukt? l
Bogerman drukte het kortelijk aldus uit: ,,Vertendum Heere, cum {
spiritus S. vertat Kupwç." (Het moet vertaald worden door Heere,
omdat de H. Geest vertaalt Kupzoç). De Hoogl. Martinius uit Bremen H
meende, dat Exod. III aldus moet vertaald worden, maar dat het
i
’l) 1;. a. pl. bl. 1*14.
E
u
l
ül